تحلیل میراث فرهنگی خانه‌های تاریخی روستای کزج با رویکرد تفسیری

در دنیای معاصر محوطه‌های میراث فرهنگی نقش مهمی در توسعه محلی دارند؛ اما به نظر می‌رسد در کشور ایران توسعه محلی بر مبانی میراث فرهنگی چندان موضوعیت نداشته است. باوجود غنای میراث فرهنگی ملموس همانند بافت‌ها و بناهای تاریخی و پراکنش آن در نقاط کمتر توسعه‌یافته و روستایی کشور، میراث فرهنگی به‌عنوان یک عنصر توسعه‌ای مطلوب تاکنون بشمار نیامده است. این مقاله با رویکرد تفسیری، «خانه»‌های تاریخی مردم روستای کزج را موردمطالعه قرار داده و تفسیر خانه‌های روستایی را رهیافتی مطلوب در راستای توسعه محلی و شناسایی ارزش‌های محلی می‌داند؛ خانه‌های تاریخی درواقع میراث مادی باارزش در دسترسی هستند که می‌توانند روشنگری‌های ویژه‌ای را در ارتباط با بافت جوامع گذشته فراهم ‌آورند. تحقیق حاضر از طریق روش تفسیری هرمنوتیکی بر اساس توصیف معماری تاریخی در روستای «کزج»، تجارب زیسته ساکنان خانه‌های این روستا را موردمطالعه قرار می‌دهد. در این راستا منظر فرهنگی روستا با جمع‌آوری داده‌های کوچک‌تر؛ توصیفی پدیدارشناسانه شده و از طریق دور هرمنوتیکی، سه مرحله از زندگی بشری استحصال و تفسیر شده است.

دانلود اصل مقاله

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *