اثرات گردشگری و فعالیت های تفریحی بر پارک های محلی و مناطق حفاظ شده