دانلود  18  آهنگ

محلی گیلان

دانلود  10  آهنگ

محلی آذری

دانلود  11  آهنگ

محلی کردی

دانلود  12  آهنگ

محلی آذری

دانلود  4  آهنگ

محلی جنوب

دانلود  5  آهنگ

محلی بلوچی

موسیقی لری

دانلود 7 آهنگ

موسیقی لری

دانلود  10  آهنگ

صفحه نخست آرشیو مقالات بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان
بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیرسایت   
سه شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۹

اقتصاد و توسعه منطقه ای, Volume (19), No (4), Year (2013-3) , Pages (1-23)

Title : ( بررسی ارتباط متقابل بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد استان های خراسان )

 

ناصر شاه نوشی فروشانی , فاطمه حیات غیبی بلداجی , محمود دانشورکاخکی

 

چکیده

با توجه به اهمیت بخش کشاورزی برای اقتصاد ایران و استا نهای خراسان و همچنین ارتباط این بخش با سایر بخ ش ها، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بین بخش کشاورزی با دیگر بخ شهای اقتصادی استا ن های خراسان صورت گرفته اس ت. برای این منظور از جدول داد ه- ستانده استا ن های خراسان برای سال 1380 و روش حذف فرضی استفاده شده اس ت. بر اساس نتایج حاص ل، دو فعالیت ”زراعت و باغدار ی“ و ”پرورش حیوانات، کرم ابریشم، زنبور عسل و شکا ر“ از زیر بخش کشاو رزی جز بخ ش های کلیدی اقتصاد استان بوده و دارای ارتباط قوی با دیگر فعالی ت های اقتصادی هستن د. همچنین در مجمو ع، ارتباط پیشین این فعالی تها با فعالیت های ”ساخت محصولات غذایی، انواع آشامیدن ی ها و محصولات از توتون و تنباک و“، ”ساخت منسوجا ت“ و ”محل های صرف غذا و ن وشیدنی“ و ارتباط پسین آ نها با فعالی ت های ”حم ل و نقل جاده ای“، ”عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیرات“ و ”ساخت مواد و محصولات شیمیای ی“ بیش از فعالیت های دیگر است. ________________________________________________________________

 

کلمات کلیدی

بخش کشاورزی, جدول داده- ستانده, پیوندهای پسین و پیشین, روش حذف

 

دانلود کامل مقاله

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه روستاشناسی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.