دانلود  18  آهنگ

محلی گیلان

دانلود  10  آهنگ

محلی آذری

دانلود  11  آهنگ

محلی کردی

دانلود  12  آهنگ

محلی آذری

دانلود  4  آهنگ

محلی جنوب

دانلود  5  آهنگ

محلی بلوچی

موسیقی لری

دانلود 7 آهنگ

موسیقی لری

دانلود  10  آهنگ

صفحه نخست آرشیو مقالات شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل
شناسایی و تحلیل موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مدیرسایت   
جمعه ۰۵ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۶

طی سال‌های اخیر تولیدات دامی ارگانیک با افزایش توجه و استقبال تولیدکنندگان، سیاست‌گذاران و مصرف‌کنندگان سراسر دنیا همراه بوده است. تحقیق حاضر باهدف شناسایی و تحلیل موانع تولید شیر ارگانیک در استان اردبیل و به روش توصیفی-همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان امور دام سازمان جهاد کشاورزی و شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای دامپروری استان اردبیل بود (200=N) که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 130 نفر تعیین شد. روش نمونه‌گیری و انتخاب افراد در جامعه روش طبقه‌ای با انتساب متناسب بوده است و در داخل طبقه‌ها تعداد نمونه مورد نیاز به‌طور کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن توسط کارشناسان و صاحب‌نظران تولیدات ارگانیک تأیید شد. پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید که مقدار آن 95/0 به­دست آمد. نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از شناسایی نه مشکل اصلی شامل ناکارآمدی زیرساخت‌های نهادی، زیرساخت‌های تحقیقاتی، زیرساخت‌های بازار، تدوین و اجرای دستورالعمل‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی و روان‌شناختی، وجود ریسک تولید، خدمات ارائه‌شده به تولیدکنندگان، ناکافی بودن سطح دانش و اطلاعات دامداران و ناکارآمدی مدیریت واحدهای دامی داشت. این عوامل درمجموع 75/69 درصد از کل واریانس مربوط به متغیرهای موانع و مشکلات تولید شیر ارگانیک را تبیین کردند. بنابراین کاربست دامپروری ارگانیک و توسعه آن مستلزم شناسایی، رفع و تدوین خط‌مشی‌های مناسب است.

اصل مقاله (1017 K)

 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به موسسه روستاشناسی می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.