Azarbayejan Sharghi

   آذربايجان شرقي

     
 

استان آذربايجان شرقي با 45481 كيلومترمربع مساحت و 463/3 هزار نفر جمعيت حدود 79/2 درصد وسعت و 21/5 درصد جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط 51/0 درصد مي باشد كه پايينتر از نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت در استان آذربايجان شرقي معادل 43 درصد است كه بالاتر از سطح ملي مي باشد و نرخ بيكاري 6 درصد است كه پايينتر از سطح بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان بالاتر از نرخ شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 5/65 درصد است . حدود 2/80 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر استان باسوادند كه اين ميزان پايينتر از سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان 15/76 نفر در كيلومتر مربع است كه بالاتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد .

حدود 83 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و 5/99 درصد روستاهاي آن برق دار هستند. سطح برخورداري روستاهاي اين استان از آب آشاميدني و برق پايين از متوسط ملي است .

 
 

شهرستان خود را انتخاب کنید
 

 
   هشترود چاراویماق اهر  
         
  بناب بستان آباد تبریز  
         
  آذر شهر مراغه کلیبر  
         
  میانه جلفا  شبستر  
         
  اسکو ملکان ورزقان  
         
  مرند سراب عجب شیر  
         
    هریس