Esfahan

   اصفهان

     
 

استان اصفهان با29/107044 كيلومترمربع مساحت و 4442 هزار نفر جمعيت حدود 49/6درصد وسعت و66/6 درصد جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط 79/1 درصد مي‌باشد كه بالاتر از نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت و بيكاري در استان اصفهان به ترتيب معادل 9/37 درصد كه بالاتر از سطح ملي و 15/12 درصد كه بالاتر از سطح ميزان نرخ فعاليت و بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان بالاتر از شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل63/76 درصد است . حدود 68/87 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسوادند كه اين ميزان بالاتر از سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان5/41 نفر در كيلومتر مربع است كه بالاتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد .

حدود 96 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر 99 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان بالاتر از متوسط ملي و ميزان برخورداري از برق پايينتر از متوسط كشور است 

 
 

شهرستان خود را انتخاب کنید
 

 
   خمینی شهر فلاورجان  اصفهان  
         
   سمیرم  نطنز نایین  
         
  شهرضا برخوار و میمه مبارکه  
         
    نجف آباد تیران و کرون اردستان  
         
   لنجان  کاشان آران و بیدگل  
         
  فریدن  فریدونشهر چادگان  
         
    گلپایگان خوانسار