Elam

   ايلام

     
 

استان ايلام با 20150 كيلومترمربع مساحت و 532 هزار نفر جمعيت به ترتيب حدود 22/1 و 84/0درصد وسعت و جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط 07/2 درصد مي باشد كه بالاتر از نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت و بيكاري در استان ايلام به ترتيب معادل 6/31 درصد كه پايينتر از سطح ملي و 4/15 درصد كه بالاتر از سطح ميزان نرخ فعاليت و بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان پايينتر از شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 55 درصد است . حدود 83 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسوادند كه اين ميزان پايينتر از سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان 26 نفر در كيلومتر مربع است كه پايينتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد.

حدود 8/93 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر 69 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان پايينتر از متوسط ملي و ميزان برخورداري از برق پايين‌تراز متوسط كشوراست .


                          شهرستان خود را انتخاب کنید

 
     
  چرداول   دهلران آبدانان  
         
  ابلام شیروان دره شهر  
         
     ایوان مهران