Fars

   فارس

     
 

استان فارس با 122661 كيلومترمربع مساحت‌ و 4213 هزار نفر جمعيت به ترتيب حدود 44/7 و 31/6 درصد وسعت و جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط 42/1 درصد مي باشد كه درحد نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت و بيكاري در استان فارس به ترتيب معادل 5/34 درصد كه پايينتر از سطح ملي و 9/12 درصد كه بالاتر از سطح ميزان نرخ فعاليت و بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان پايينتر از نرخ شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 39/61 درصـد است . حدود 8/81 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسـوادند كه اين ميـزان پايينتر از سطــح كشـور مي باشد . تراكـم جمعـيت در اسـتان 35/34
نفـر در كيلومتر مربع است كه پايينتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد

این استان در جنوب‌ استان‌ اصفهان‌ قرار دارد. آباده‌، استهبان‌، اقليد، بوانات‌، جهرم‌، داراب‌، سپيدان‌، شيراز، فسا، فيروز آباد، كازرون‌، لار، لامرد، مرودشت‌، ممسني‌، نيريز شهرستانهاي‌ استان‌ فارس‌ هستند و شهر زيباي‌ شيراز مركز آن‌ مي‌باشد.

‌ امروزه‌ آثار متعدد و متنوع‌ تاريخي‌ و باستاني‌ در استان‌ فارس به‌ جا مانده ‌است‌. هر يك‌ از اين‌ آثار داراي‌ ارزش‌هاي‌ جهاني‌ و گوياي‌ تاريخ‌ پر فراز و نشيب‌ اين‌ خطه‌ مي‌باشند.
استان‌ فارس‌ به‌ علت‌ موقعيت‌ جغرافيايي‌ و نزديكي‌ به‌ خليج‌ فارس‌ از دير باز اقامتگاه‌ اقوام‌ گوناگون‌ از جمله‌ آريايي‌، سامي‌ و ترك‌ بوده‌ است‌ كه‌ تحت‌ تاثير و نفوذ فرهنگ‌ ايراني‌ در آمده‌اند. با وجود اين‌، ايلات‌ و عشايرمنطقه‌ كه‌ شامل‌ ايلات‌ قشقايي‌، ممسني‌، خمسه‌ و كهگيلويه‌ مي‌باشند، هنوز بخش‌ عمده‌اي‌ از فرهنگ‌ بومي‌خود را حفظ‌ كرده‌اند و عامل‌ موثر ديگري‌ در جذب‌ ايرانگردان‌ مي‌باشند.

حدود 3/65 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار استان فارس از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر 100 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان پايينتر از متوسط ملي و ميزان برخورداري از برق بالاتر از متوسط كشور است .
                            شهرستان خود را انتخاب کنید

 
     
   ممسنی جهرم استهبان  
         
    نیریز لامرد  اقلید  
         
  فسا شیراز داراب  
         
  سپیدان مرودشت   بوانات  
         
   لارستان  کازرون آباده  
         
      فیروز آباد