Ghazvin

   قزوين

     
 

استان قزوين با 15821 كيلومترمربع مساحت و 1043958 نفر به ترتيب جمعيت حدود 96/0 و 56/1 درصد وسعت و جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط 08/1 درصد مي‌باشد كه پايينتر از نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت و بيكاري در استان قزوين به ترتيب معادل7/37 درصد كه بالاتر از سطح ملي و 6/7 درصد كه پايينتر از سطح ميزان نرخ فعاليت و بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان پايينتر از شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 6/64 درصد است . حدود 4/81 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسوادند كه اين ميزان پايينتر از سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان 98/65 نفر در كيلومتر مربع است كه بالاتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد .

حدود 1/73 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر100 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان پايينتر از متوسط ملي و ميزان برخورداري از برق بالاتر از متوسط كشور است .                        
 شهرستان خود را انتخاب کنید
 

 
     
  قزوین  آبیک تاکستان  
         
     بویین زهرا