qom

   قم

     
 

استان قم با 11238 كيلومترمربع مساحت و 1013 هزار نفر جمعيت به ترتيب حدود 68/0درصد وسعت و 51/1 درصد جمعيت كشور را شامل مي شـود . نرخ رشـد جمعيت در استـان به طـور متوسط 5/2 درصــد
مي باشد كه بالاتر از نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت و بيكاري در استان قم به ترتيب معادل 22/32 درصد كه پايينتر از سطح ملي و 7/8 درصد كه پايينتر از سطح نرخ بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان بالاتر از شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 94 درصد است . حدود 85 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسوادند كه اين ميزان بالاتر از سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان 90 نفر در كيلومتر مربع است كه بالاتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد . حدود 6/78 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر100 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان پايينتر از متوسط ملي و ميزان برخورداري از برق بالاتر از متوسط كشور است .

 
 

شهرستان خود را انتخاب کنید
 

 
    قم