Kahkiluyeh

   كهگيلويه و بويراحمد

     
 

استان كهگيلويه و بويراحمد با 16264كيلومترمربع مساحت و654142 نفر جمعيت به ترتيب حدود99/0درصد وسعت و 98/0 درصد جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط68/2درصد مي‌باشد كه بالاتر از نرخ رشد جمعيت كشور است.نرخ فعاليت و بيكاري در استان كهگيلويه‌و بوير احمد به ترتيب معادل 4/29 درصد كه پايينتر از سطح ملي و 5/13 درصد كه بالاتر از سطح ميزان نرخ فعاليت و بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان پايينتر از شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 8/49 درصد است . حدود 8/80 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسوادند كه اين ميزان پايينتر از سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان 22/40 نفر در كيلومتر مربع است كه پايينتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد . حدود 80 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر 97 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان پايينتر ازمتوسط ملي و ميزان برخورداري از برق پايينتر از متوسط كشور است.

 
 

شهرستان خود را انتخاب کنید

 

 
   گچساران  کهگیلویه بویر احمد  
         
    دنا