Markazi

   مركزي

     
 

استان مركزي با 29405 كيلومترمربع مساحت و 1328419 نفر جمعيت به ترتيب حدود 78/1درصد وسعت و 99/1 درصد جمعيت كشور را شامل مي شود . نرخ رشد جمعيت در استان به طور متوسط 12/1 درصد مي باشد كه بالاتر از نرخ رشد جمعيت كشور است . نرخ فعاليت و بيكاري در استان مركزي به ترتيب معادل 2/37 درصد كه برابر با متوسط ملي و 1/8 درصد كه پايينتر از سطح نرخ بيكاري كشور مي باشد . نرخ شهرنشيني در اين استان بالاتر از شهرنشيني كشور بوده و ميزان آن معادل 67 درصد است . حدود84 درصد جمعيت 6 ساله و بالاتر درآن باسوادند كه اين ميزان برابر با متوسط سطح كشور مي باشد . تراكم جمعيت در استان 2/45 نفر در كيلومتر مربع است كه بالاتر از تراكم جمعيت كشور مي باشد .

حدود 1/92 درصد از روستاهاي بالاي 20 خانوار آن از آب آشاميدني بهداشتي برخوردارند و بالغ بر 1/96 درصد آن روستاها برق دار هستند. سطح برخورداري از آب آشاميدني روستاها در اين استان بالاتر از متوسط ملي و ميزان برخورداري از برق پايين تر از سطح كشور است .

 
 

شهرستان خود را انتخاب کنید

 

 
   زرندیه خمین اراک  
         
   تفرش کمیجان  آشتیان  
         
  محلات دلیجان شازند  
         
    ساوه