Elam

     ایلام

     
 

ايلام كه در عهد باستان به اريوچان معروف بود ولي ايلام كنوني در سال 1308 شمسي در منطقه‌اي كه حسين آباد ناميده‌ مي‌شد از نو احداث گرديده و يك سال بعد با توجه به سابقه تاريخي وتصويب فرهنگستان ايران به نام ايلام نام گزاري شده است. شهر ايلام در حصاري از كوه‌ها وارتفاعات جنگلي استقرار يافته و آب و هواي معتدل كوهستاني و بهاري دلپذير دارد.
از سه قرن پيش حكومت خود مختار واليان در منطقه ايلام و پشتكوه برقرار بوده است. از معروف‌ترين اين واليان مي‌توان از حسين خان، غلامرضا خان و حسين قلي خان ابوقداره نام برد. اين افراد با يك سلسله روابط خاص به حكومت مركزي ايران وابسته بودند و سالانه به ميزان معيني ماليات و تعداد تفتگچي در اختيار حكومت مركزي قرار مي‌دادند. آنان بدين وسيله از شاهان قاجار حكم واليگري منطقه را دريافت مي‌كردند وبه صورت خود مختار بر عشاير منطقه حكومت مي‌راندند. مركز حكمفرمايي واليان تحت تأثير حيات اجتماعي منطقه مكان ثابتي نداشت. بنابراين قشلاق عشاير در زمستان‌ها در باغشاهي عراق و يا در حسينيه بين النهرين واقع بود و تابستان ها براي ييلاق در هليلان و يا حسين آباد ( ايلام امروزي ) به سر مي‌برند. شهر كوچ نشين والي مركب از 1500 چادر بود كه همگي به خدمه و سربازان ايلات پشتكوه متعلق بودند و در ركاب والي حركت مي‌كردند. هزينه نگهداري و امور اين افراد از ماليات‌ها و باج‌هاي متعددي فراهم مي‌گشت كه به بهانه هاي مختلف از مردم منطقه اخذ مي‌شد. آخرين والي منطقه در سال 1309 شمسي توسط رضاشاه سركوب و به عراق پناهنده شد. از آن پس حسين آباد با نام جديد ايلام در تقسيمات كشوري جاي گرفت. در حال حاضر شهر ايلام به عنوان مركز سياسي- اداري استان ايلام از شهرهاي توسعه يافته غرب كشور است و به لحاظ دارا بودن تفرجگاه‌هاي جنگلي و آثار تاريخي و باستاني متعدد از زيبا ترين شهرهاي استان نيز محسوب مي‌شود.

 
  ده پائين بولي اركوازي  
  هفتچشمه پاچم ده هارون اوه زا  
  متلوان پاقلعه بان ويزه  
  بانقلان تلخ اب چم شاطر  
  پاتيت رنگاب چمن سيدمحمد مورت  
  جوزانوند دارتوت گله جار  
  چال سرا ريزه وند هركبودگلزار  
  كيلس سرچم ده هارون بان امرود  
  وريز سرچملو بان زيارت  
  شهرك شهيدكشوري شهرك سرتنگ بيجار بان سرو  
  بليين شيرين اب بگ بگ بان خشگ  
  شهرك قدس قبله پارده  
  مهدي اباد كبوتركنا پلك لك  
  چشمه كبود كمانه كبود چم ژيه  
  فاطميه گره چقا چگا  
  ميش خاص گنجوان چنان  
  جعفراباد ميرمكان حاجي بختيار  
  چپه سورگه ورهال چشمه رمضان راه سفيد  
  چهارراه سرپتك لاشكن  
  حسين اباد گلال شهدائ شهرك شهيدرجايي  
  مله گل زرد پاچه انجير گلزارحداد  
  باريك اب   انارك  
  خرك اب   اواره  
  دارحله   بان كل ولي  
  گهواره   بان سوهان  
  حيدراباد   برجعلي  
  محموداباد   بوالحسن  
  پاگل گراب   پلكانه  
  چنارباشي   پلك گردل  
  رضااباد   تازه اباد مله سياه  
  چنگيه قجر   چشمه سرخ  
  داروند   چقاكبود  
  زردالواباد   چمسار  
  سربيشه   داربيدچوار  
  طولاب   داره ميرناصر  
  كله كبود   زمزمان  
  چمن گل   سرتنگ حمام سفلي  
  گنجه   سركمر  
  مله پنجاب   سنجاويان  
  چاويز   طاق تاوي  
  تانيشه   قلعه دولگ  
  چشمه داوي   سلطان اباد  
  شان كبود   چشمه شيرعلي  
  بايمله      
  چال سر      
  چم كبود      
  زيفل