Iranshahr

    ایرانشهر

     
 

اين شهر در قسمت مركزي بلوچستان در فاصله 365 كيلومتري زاهدان واقع شده است . ايرانشهر يكي از شهرهاي قديمي ايران است كه قبلاً فهوه يا فهوج ناميده مي‌شد . در اوستا از اين شهر به نام پيله يا پهره نام برده شده است . معرب اين دو كلمه فهره به معناي شهر بزرگ است كه نشان مي‌دهد اين مكان در قديم مركزيت داشته و يكي از بزرگ‌ترين شهرهاي بلوچستان و ايران بوده است . به همين جهت آن را همواره با پسوند شهر ذكر كرده‌اند.ايرانشهر در زمان حمله اسكندر ، منطقه‌اي آباد و سرسبز بود و مورخين ايراني نوشته‌اند كه اگر آب و علف و خرماي پهرگ به داد قشون اسكندر نرسيده بود ، حتي كسي زنده باقي نمي‌ماند . در زمان ناصرالدين شاه قاجار ، والي بلوچستان به دليل آب و هواي خوب اين منطقه قلعه‌هايي در آن ايجاد كرد . ايرانشهر با توجه به قدمت تاريخي و گسترش تدريجي به نمونه‌اي از شهر معاصر تبديل شده است.

 
  بمپورشرقي بزمان اب رئيس  
  محمداباد ابراهيم اباد شوراب  
  خيراباد ابگرم /چاه ابگرم هنجيرك  
  نوكجوب پوزه باغ حبيب اباد  
  اسلام اباد ده دادل ده جهيل  
  حسين اباد ده نجيم خيراباد  
  ريگ كپوت كوه خضر شريف اباد  
  مچوقاسم گلاپك زبراباد  
  ملك اباد گيمان غريب اباد  
  چكراباد مكسان ده گمي  
  علي اباد ده زنگو مهيم اباد  
  شهرك شهيدكلاه دوز موكي شاه برات اباد  
  فيروزاباد هوژاري چشمه گلزار  
  مراداباد سنگ لك يوسف اباد  
  شهرك قدس كلهداد محمداباد  
  شهرك شهيدبهشتي تشت مكسان نوراباد  
  بمپورغربي شيردل اباد ده پكير  
  جمال اباد دراهو ده رحيم  
  سيداباد كوانز عباس اباد  
  فيروزاباد مدهان نالوك  
  قاسم اباد اسپيداباد حاجي اباد  
  عباس اباد بدك گاليكه  
  بهشت اباد تجگان شاه اباد  
  سرتختي شاه اباد تنهك مچك لشكري  
  شمس اباد تيغ اب ريگك  
  كريم ناروئي كينگي درچاهي عيسي اباد  
  توردان درودك فقيرابادبالا  
  پشك اباد/جعفراباد دره كشكين گيگان  
  بهشت ابادكريم شور ده جلال  
  دهمير كركوكان فقيرابادپائين  
  ميراباد گزهك كريم اباد شهيكي  
  بهشت ابادشريف حاجي اباد عيسي اباد شهيكي  
  ابتر نرازاد رادوابادشه بخش  
  ابتر گربودار حبيب اباد شه بخش  
  احمداباد كركيندر ولي اباد  
  اسانو سنگري ناگتك  
  كله گوش پيرك ميان چاه  
  مك دوسر عزيزاباد چاه پوده  
  كل گذري تنگ راهين پاگ  
  هپچكان كنارك قادرابادمحمدكريم  
  گروكي تيره خيراباد علي اباد  
  گزين چاهوك محراب محمود اباد  
  گورنازملي پتكوهي شندگونكان  
  بزاك اسان كوه دامن  
  هرمز اسپوست ابادان  
  ندگ دان بسوني قلعه تاروان  
  كبلان پنساره كجكوش  
  ميدر پيركله كوران سفلي  
  ازمن اباد جوژك مراباد  
  سرايدان چاهان بنوك  
  كتوكان چاهوك پيرانچ  
  كليران خشكي زهلنفان  
  گنج اباد درپنيري سايگان  
  كليري دردزدان سرجوب  
  اب گوراندان درگيابان شيبان  
  سرنجداني ده رحيم قادرابادمورتان  
  شك شيچي رنگني كج  
  قادراباد سر تاپ كوران عليا  
  گلشهر سياه گر ابچكان  
  ناصراباد شسران بلوچكان  
  ندرتي علي ابادملنگ پازرد  
  ناصراباد كرودان چاهان  
  منجين كشك دتك  
  ابدزدان كلك كچ كورين  
  دراجن دن مچ رزان كوهيگان بالا  
  كوسيچي ناجك كوهيگان پائين  
  بن گير شندملا كهنو  
  رگينان دهنو مورتان  
  زيردان پادرنگ ملك اباد  
  كاسمي جك سكن  
  گونكن كدو افضل اباد  
  مانش گل اباد كوچه  
  مدوحك بانده گزان اشه اي  
  اناري استخرك جلگه چاه هاشم  
  سورگو چاهك بالشتي  
  گري كهورك جوي درمحمد  
  گورناك كرمانچي جوي موسي  
  مدوخان شورك خالق اباد  
  كاسمي مچك قاسم اباد  
  گوجر سراب كهوران طلو  
  سرترونا بارك اباد اسفند  
  گوركاون سرگروك مگيري  
  زمينكان كاسكين قاضي زاده  
  توكر حومه چاه شورك  
  بزماهي اله اباد شمس اباد  
  سياه تي كلات كوركلكيان بهشت ابادقاضي زاده  
  وش اپي نوك ابادسرهنگ نوك اباد  
  شهيدان شهردراز مندبالا  
  رودي بغدانيه خيراباد  
  پنسن سركهوران چگردك  
  سهران سوراب دهنو  
  درنگهي نوك اباد چاه علي  
  پلوشچي علي اباد گرون  
  هميتي خيراباد شهرك تقي اباد(رگيابند)  
  شونه سرتل تمپريگان اذراباد  
  بندوك خليل اباد مندسفلي  
  گلك دركيان دهمير  
  رودئ سرزه حسين اباد  
  جشتكان كل چات كمبارباقر  
  دربندكان رحمان اباد علي اباد  
  هوديان دلگان چاه تقي  
  ابزان ميان بازار گورك  
  كل جگان كلانظهور ميراباد  
  گوردمان شهرك عشايرئ خسرئين دول ابكان  
  گووس سردشت احمداباد  
  وسيرين گزگر دميتون بالا  
  هوديان هيتك حسن اباد  
  هيدان جبراباد نلوگي  
  بنگوه حميداباد سه بني  
  سرنرران حسين اباد باغ نيل  
  چاهك سه پايه زيارت گنبد دمويي  
  پوسكين كلاكنتك رگيتي  
  چاتي جفت دول چاه دنك  
  گرمشور چيل كنار كوچك  
  راسته ائ كهنك زيارت ميرعمر  
  دوكان كپت گزشاهان زيارت  
  اب شيرين گنبدعلوي بهشت اباد  
  بنكل حسين ابادلدي اميراباد  
  پوچ چاه نعمت اباد سردشت موسوي  
  ده زير علي ابادلدي حاجي اباد  
  زيارت كهنك ميان بازار  
  سورك كهنك لدي كلوتان  
  كهنك نوك ابادگنبد ساربان دمويي  
  هوركي قاسم اباد گنبد جوئ دادمحمد  
  هير  

توكل اباد(چاه دميل )

 
  گوهر      
  ده چملي      
  كنار شيب      
  دهدشت      
  پشته پيرداد      
  كلان      
  چاتي كاشك      
  چتك      
  چيدگان      
  گونفشگان      
  سول      
  كاشك      
  زيارت      
  ده پركك      
  محمود ابادگروس باكم