Saravan

   سراوان

     
 

سراوان شرقي‌ترين شهر استان سيستان و بلوچستان است كه با مركز استان 352 كيلومتر فاصله دارد بسياري از روستاهاي اطراف سراوان خاك رس مرغوبي دارد كه با بهره‌برداري از آن ، كوزه‌گري و سفال‌سازي به ويژه در ناحيه گليپورگان رونق يافته است . آثار به دست آمده در سراوان نشان مي‌دهد كه اين شهرستان سابقه تاريخي و تمدن بسيار كهني دارد. قبل از سال 1305 شمسي نام اين محل شستون بود كه به تدريج بر وسعت آن افزوده شد و به سراوان معروف گرديد.

 
  زابلي بيرك جالق  
  قادراباد چاهوك جوان كن  
  كوران چدبالا صيادان  
  كهن چراغ رگنتگ كله پهلوان  
  افضل ابادپائين سياه اتفاق پايين گزه گمشادزهي  
  پل اباد كهن جان محمد مك سوخته  
  سركهوران گرسمان بالا نرانو  
  كهن مراد لدخوكان كله جمعه  
  پيراباد كتوكان مزه سر  
  چگرد كهن سيدمحمد بختي خوشاب  
  كلاتك سرتاپي كله گان  
  مولتان انجيروك اي بيك  
  ترادك پتكوك توك مبارك  
  كريم اباد پرت اباد درپان  
  كهن ملا جنوك فهره  
  گدامدر چدپائين كله دين  
  گوري ذهنرو كله هوك  
  دهي ساندك لجي  
  سكوك كلان كورد ناگان  
  تاسيان كوسيجي هفتاردر  
  پركن كهن كريم بخش بورسر  
  عزيزاباد گرسمان پائين امين اباد كورچاه  
  كهن شاه سليم گل ميرك ناهوك  
  كهن مگار گيتاني سينكان  
  گورابك ممي ناهوك  
  نوكجو ندان نوكدار  
  هيزابادبالا چاه لشكران پايين سردشت  
  زيارت ناصراباد گرئ  
  زرد اناران پسكوه  
  گورناگ كاني گان انگوري  
  برزين دن گتان بوگ  
  تل نوك اباد تنگ تنور  
  سيداباد انگورئ حسين اباد  
  شهردراز چاه لشكران بالا سرسوره  
  كاشگائي بختي بالا(درمحمد) علي اباد  
  كهن حسين پايين مراداباد قادراباد  
  كهن رسول بخش چشمه كريم بخش كله هوك  
  ماهاني سيب وسوران كهن جنگي  
  منظوري سيب كهن كريم  
  هان نوراباد كهن گل محمد  
  هيزابادپايين كهن كرمشاه ناگان  
  شيراباد كهن ملك اسلام اباد  
  كهن كهور كهن ملا لشگرخان  
  بلندان اسلام اباد پسكوه  
  شمس اباد دهان پيرسير  
  سنگلك گنك حشاني  
  گتان ناصراباد حق اباد  
  پيره چاه امين اباد سياه دك  
  گوندان دولت اباد كتوران  
  رهتوك رحمت اباد كلگ قلندر  
  كلاكوهم شكبند كهن ميربلوچ  
  بزگان (جلال اباد) شندان گل كوش  
  هوت عمر كناري كالي  
  رزي كهن كرمشاهك گرناك دروازه  
  كشك غريب اباد سحرنيلگ  
  كلگ ناصرابادبالا ميدر  
  ناگان اپاتان گزن  
  نوراباد ريگچي پائين رحمت اباد  
  سردر ريگچي بالا شور  
  كاشنوك ريگچي وسط احمداباد  
  تودان ككي تلس  
  كلان كهنگ خدااباد  
  چتوك گوركائين حرميري  
  تود مينان كشك  
  كتينكان بالا محموداباد كلك سبزعلي  
  بي دي سيادك كله سهران  
  كلچات حسين شهركي كله گيش  
  كهن علي محمد حاجي اباد كهن رودير  
  كهن امام بي بي سوراپ زيارت كهن شه مراد  
  سرخ گزي كنتي در كهن فهره  
  كهن گل محمد گواده كهن محمد  
  گتي مرگوك اكبراباد  
  گيشتك سرمكي گيتوك  
  گشت حومه ملك اباد  
  اب انار اسپيچ نلي  
  بزم بلوم دهك احمداباد  
  تيغي كرش ده مهندا  
  تيغ اب كمبي گرپسكوه  
  كلگ واجه گنبان شاجهان  
  كوهي سر گيشدر خدااباد  
  هري چاهي مشكوتك بم پشت  
  دك وادي نران درپين  
  سيك اندر نوراباد ميشود  
  گشت زرككان اوسفي  
  كوه سفيد سونت بورويي  
  گيشان مشاع سيه اباد پتكي  
  ميران اله اباد پم پيشي  
  بمكار دزك پيران تل  
  كلك شاهك هوشك جنكلي  
  اله اباد زنگيان جوري  
  بادامو كلپورگان رچكي  
  بندران محمدي رودخوشاب  
  جباراباد دازوكي رودي  
  خليل اباد پركنت ريس  
  دشتو دشتوك زرادان  
  زراگي زيارت زراگ اب (زراك آپ)  
  كلگ شيخ رستم كلاتك سربوروئي  
  كلگ پلنگ كولو سرچشمه  
  كلگ جمال كروچان شهررودكان  
  كلگ گيلي خدااباد شهرسيركان  
  كهن سكن پورچنگان تشكوك  
  كمال اباد پيراباد گيشن  
  پتكوك جهاداباد كلك  
  همپاني جهلين كله گتان  
  پشتكوك چشمه اميرعمر كلان بزرگ  
  دميتوك شمس اباد كوسيجي  
  اناران كناردان گت  
  نوك اباد كهنك محمدي گوهري كلك  
  لاغركوه ناگان محمدناگهي  
  گزن تيران مورتي  
  تنگ اب كاهوكان بام پيشي ناگ  
  چكل نوربخش سياهاني اناروك  
  كسوري عيدواباد بشاره اي  
  گروكي هرمزي بوداب  
  گواتامك جوگناني پورچنگي  
  شنگرئ دردوك جاهيدوك  
  هوت اباد ككي سامرو دوسر  
  كوهك اسفندك ناواران رودك  
  اسفندك كندئ روشوك  
  جواپاتان كشتگان سربند  
  امان اباد ابداري سرجنگان  
  شكل اباد اسكان سرناگ  
  كناربست اواران سري گر  
  كوتگان بالا بادكوچك سي گروك  
  كهوردل پتكك شمس رو  
  مورت تل اب عالي گنگان  
  ناگان زيارت كاتاگر  
  ناهيچك دشتكي كاشوك  
  بن اب دلوئي كپوتي  
  جمام سحربن جوانكان كورين زا  
  زردلگان سركلوكي كوگوئي  
  عيسي كلگ سرناگ گران ليتو  
  كله هوك شش تران بالا گنوش  
  كوهك شش تران پايين لومب  
  ناهيچك شوراب مچاني كاپار  
  يك مكي شيري شهر كلكان  
  ريس فيروزو گونكان  
  سري كلك كشتگان گرپي تاب  
  گورباسو كش شوم ككنوك  
  گوناني كلاكان سرزه  
  كلان گاهوري سرجنگان  
  نهادك گرواني بالا سري گري  
  جكان گوارايي گيماروان  
  خشكي در گيشي گيشي  
  گلي ماتين حيدري گتي  
  اناروك مندهي كله كنار  
  تبرجد ميروگرواني دراج اب  
  جوان دانان نل بست گماني  
  دريدر نلي كپوتان  
  بتلي نيك بختو گراني بن  
  پيرسر هورمورتي بامبلو  
  چاهوكي هوشابي اسكاندشت  
  دهان گونگي شيتاپ  
  گوچر تشكوك چاهان  
  كهنك وش اب رودكان  
  گرگاندر هنگوري پائين ريش پيش بالا  
  ماهوكلك كيشگي سوخته مك  
  شوران ندوكان شيرين زاد  
  ازادكور متين بر مودگلي  
  مرغ اسا هنگوري بالا گراب  
  راهي ناگ گريشه ميدان  
  كوكنار بادبزرگ نگنداب  
  تولكي جنگان جكان مندر  
  گنزي خرابه كلاه ماشكيد  
  جان محمداباد سورانگتان نيرهي  
  ميشود كرپاسي پركن  
  ناهوكي درتنگ دومكي  
  بزم كله كوك زئي  
  كنت كيش جكان سرزه ميرخان  
  كنت گردرئ گروكان  
  ديم رود گزن گيتان  
  كلان گوسال ننگارو  
  كوشحك لي خاكي كرسوچي  
  بنگر هندوان گلوك  
  پارچنگ شمه سر ميجوني  
  پدگان حق اباد زمينان  
  رودبلوچ همناري ناگ پهن  
  زيارت پيري عروس جاهي  
  زيارت سراب گزن بالا بجيري  
  صندرائي كچه گواتامين  
  كورناهوت گزور جميلي  
  كوسيچي كشكوك حقمي  
  گوهرميلي دركان حمزه جاهان  
  مچ چوب جائيك ريش پيش پائين  
  كلي بگر هيدوج شماهي  
  كلوكي اندور كلچاتي  
  سورچگي چگرد نوك اباد  
  ازگندي دوسر هوتان شهر  
  بگان زهوك بلبل  
  پرديزك سرناگ طراده  
  دازندر سنت گراگ دوراهيج  
  سرطلا سوراپگي دشت  
  سري اباد شك شيجي شادي كلك  
  صيدران كارچي ضيائي  
  گروان كلك كلي گر  
  گيتان كنتك چيرئ گربن  
  گيدر گزگوزات گونگان  
  مابندك گورابك كوهانستت  
  موردان ميانزه درندان  
  نوك اباد ميشوار كلوكي  
  كهناني ناگ جهلي دپكور  
  مرغان ريت ناگ جوران كورم  
  گرانچور هيدوچ هوشاپي  
  جكان سرزه پتكك  
  سكان كاشوك مارزه  
  هفتاري كله بالي گيشتريان  
  چتاندر كوشان پائين بان سر  
  چاه بيد هيدوچ پايين همبونان  
  كلوتان چاوش پركان  
  كوروچ سكان    
  كهروك ادرناگ    
  كوردپ پلنگي ادرناگ    
    پيرائي پائين    
    دپكور    
    كروچي بالا    
    كروچي پايين    
    كلوكي    
    كنتك سري    
    كوشان بالا    
    گنزوك    
    نوكندن    
    گزان توپان    
    گرانسكار    
    باگي    
    پينگ    
    پيرائي بالا    
    چشمك    
    سي كروك    
    كله سري    
    كله گيري    
    ماني كوك    
    ريگوكان    
    هندونه اي    
    كله چار    
    شهركمال    
    برزندن