Gahrom

   جهرم

     
 

شهرستان‌ جهرم‌ تا تهران ‌1158 كيلومتر فاصله‌ دارد. اين‌ شهر از مناطق‌ قديمي‌ ايران‌ است‌ و بنا به استناد نوشته‌هاي استخري، ابن بلخي و حمدالله مستوفي، جهرم قلعه‌اي بزرگ، معروف به خورشه و خورشاه داشت كه فاصله آن تا شهر، پنج فرسخ بود.

آب‌ و هواي‌جهرم‌ گرم‌ و كوههاي‌ سفيدار در شمال‌ غربي‌ آن‌ كشيده‌ شده‌ است‌.

در امتداد راه جنوبي جهرم در 42 كيلومتري جنوب غربي جويم،‌دو محل در مجاورت هم به نام‌هاي حريم و كاريان وجود دارند. كاريان محل آتشكده معروف كاريان است كه مخصوص موبدان بود و يكي از سه آتشكده بزرگ ايران دروه ساساني به شمار مي‌رفت.

از آثار باقي مانده آن مي‌توان قلعه گبري را نام برد كه به سبك معماري ساساني ساخته شده است.

جهرم دوازده دهستان و قریب به 280 روستا را در خود جای داده است.

 
  سفيدار راهگان خفر  
  ابسرد اباده جزه  
  اسماعيل اباد اب كتان جوغنويه  
  بنگوي لوي تادوان صغاده  
  يوردهاي تنگ مهدي چاه سرخ صالح اباد  
  عباس اباد چشمه خشكك بالاشهر  
  بنگوي ارباب دار فتح اباد زرجان  
  گودنارنجي طايفه برات تنگ گونه ابشار  
  اغل كمري نوك بير  
  باغ كرامت اجاغي شيدوز شهرخفر  
  باغ قناعت پيشه باغ قاليني ابادشاهپور  
  كاسه تراشي امامزاده اميرسالار علي اباد  
  اشكوري اميرسالاري برايجان  
  خنك باروس تنگو  
  شاغون سه تلان محموداباد  
  عابداباد قاليني تنگه نره  
  كرفت كفه تنگه چهل سنگو  
  گل برنجي باغ كبير علي اباد  
  زيتون خافتر نصيراباد  
  سهل اباد زرقلات نعمت اباد  
  كته قلعه حسن اقايي  
  گل برنجي تنگ تغر درمه  
  نصراباد راهگان كراده  
  شكفت سه چاه گاره  
  تل سرخ طاغون ملوان  
  اسمانگرد گريزان نارو  
  شرقي لردخزان پشت پر  
  غربي مورچگي امامزاده پيرغيب  
  عشايركردشولي جلگاه به جان  
  طاحونه اب تلخو كوشك حسن اباد  
  فشان اكبراباد اسفنجان  
  پل بپائين باغات جلگه بادنجان  
  خرك سيمكان باغ اب بره جرمشت پايين  
  درويشان باغ كنگنو جرمشت بالا  
  شاغون چم سبز كنديجان  
  شيخ زنگي حيدراباد ايدويه  
  كلاكلي دوبندمانيان ترمه  
  كوشك سار دولت اباد تيرافجان  
  تل محمدتقي سيستان سفلي جنبد  
  اب شيخ محمداباد چهارطاق  
  اغان خوش آب دشتدال  
  براك كناردان ده قانون  
  چشيوان ملك ملك شاه نورالدين  
  دست خضر نظام ابادقديم قم اباد  
  دولتاباد گلونار قطب اباد  
  زاغ خشك كنه اب كاسه  
  زيقان چاه گندو بندبست  
  كبه شاهزاده ابراهيم چاه بيد  
  گودزاغ حسن اباد چاه چاه تيگي  
  محيطاب دوتوسياه چدرويه  
  كوهك گلوسرخ خان نهر  
  چاهو بيشه زرد قلعه سنگ  
  چشو تل سوري گلدامچه  
  دشك تقي اباد يوسف اباد  
  گچ بروبالا مانيان چشمه تخته سنگ  
  كچ بروپائين يرج چاه انجير  
  موردك نضام ابادجديد چاه پهن  
  اب انجير اقبال اباد هفت چاه زنگويه  
  اب باغ حسين اباد يوردتل جنبلي  
  اوك پائين حنا يورددشت زلزله  
  اهنگران صادق اباد بنكوي شعباني  
  بردبيشه باغ گر برج خان كرم  
  بس كوتوكو تل ريگي علويه  
  تل گچي دوغاره اي توجنگ  
  چاه تيز باغ عوض چهارطاق  
  چاه انجير تنگ به دانه چهارقاشي  
  چاه كلاله جامغان دهزير  
  حلق كهكومي جدير سرقل اباد  
  خرم اباد جويان ظهرشير  
  رنجكو ملك آباد / دره شاشو عبدالون  
  دودر ملك آباد / دره شاشو گوريزنه  
  رزگ تنگ فراخ مادوان  
  سروو قلات مزرو  
  سوفيون اسلام اباد هرموج  
  سه چاه سكده باباعرب  
  گلوبراق ابدون چنارسوخته  
  گلوپلنگي نظراباد دنيان  
  گلوخرزهره حسين اباد پل ببالا  
  گلي گردو پازنويه ارجويه  
  مروي ابادئ محمداباد كوشك سرتنگ  
  منار اب شيرين تنگ پودنك  
  رحمت اباد تل حيدري دوزه  
  خادر تلخ اب مزكان  
  ارك تنگ اهل دونه همنده  
  چاه داربس حاجي اباد اسفل  
  كوه خري سه چاه كاكان  
  بست نار سيستان عليا كراده  
  علي ابادنصيرخاني شمس اباد نوداد  
  اشكم شور شيرحبيب    
  شاه حسيني قلعه نو    
  كمپتيپالمهدئ مقصوداباد    
  حسن خاني بست باغ    
    پراهو    
    چشمه شيرين    
    ميرچاكي    
    داربس    
    چاه تلخ    
    سه دره    
    باغ تي چنگ    
    خسرواباد    
    شيردانه    
    چاكشتري    
    پرزازو    
    برمه توه    
    برمه خوني    
    دباغي نعمتي