Bam

    بم

     
 

بم در قديم يكي از پنج كوره ايالت فارس بود. ابن حوقل مؤلف كتاب صوره‌الارض در قرن چهارم هجري از بم به نام‌ شهري كه از جيرفت بزرگ‌تر و هوايش از آن سالم‌تر و داراي نخلستان‌هاي زياد بود، ياد كرده است، نويسنده مذكور از سه مسجد بم به نام‌هاي مسجد خوارج و مسجد هزاران و مسجد قلعه نام برده و به تفصيل از پارچه‌هاي مرغوب و زيبايي كه در آنجا بافته مي‌شد ، ذكر كرده است . بنا به گفته مقدسي در كتاب احسن التقاسيم ، باروي شهر بم چهار دروازه به نام‌هاي نرماشير ، كوسكان ، آسبيكان و كورجين داشته است. طبق گفته وي بيشتر بازارهاي بم در خارج شهر و تعدادي هم در داخل شهر قرار داشته است. بم در مسير جاده‌هايي كه جنوب شرقي ايران را با سيستان ، افغانستان و بلوچستان مرتبط مي‌كند قرار داد. به همين جهت اين شهر از دوره ساسانيان اهميت نظامي و بازرگاني زيادي داشته است. اين شهر در سال 1131 هـ .ق به تصرف محمود افغان درآمد، ولي به علت شورشي كه در قندهار روي داد آنجا را رها كرده عازم قندهار شد ولي بار ديگر در سال 1134 هـ . ق بر بم استيلا يافت و اين وضع تا سال 1143 كه نادر اشرف افغان را شكست داد ادامه داشت. در همين شهر بود كه لطفعلي خان زند در سال 1209 هـ .ق توسط عمال آغامحمد خان قاجار دستگير شد. خان قاجار به يادگار اين موفقيت كله مناره‌اي از سرهاي 600 تن از مخالفين خود در بم برافراشت. شهر و قلعه باستاني بم يكي از يادگارهاي شگفت معماري فلات مركزي ايران است كه در جاي خود به تفصيل مورد اشاره قرار خواهد گرفت. بم امروزي ، شهري در حال توسعه و رشد است.

 
  گاوكان ريگان چاهدگال  
  ابگرم حسن اباد اسماعيل اباد  
  بگ لوليان رحمت اباد ده ميرشير  
  بن كل سعداباد سه كهور  
  بندندركش عباس ابادسردار علي اباد  
  پشموكك علي اباد محمودابادچاه ريگان  
  پنج ستاره ميرابادريگان محمداباددهگاوي  
  پيركهن رضااباد مهدي اباد  
  تگ فرهاد حاجي اباد ميرابادچاهدگان  
  تهرود عباس اباد ولي اباد  
  تيك سرخ الله آباد چاه ملك رحمت اباد  
  چشمه ريگي ده شيهك كريم اباد  
  دره پهن بمبويان

عمار (2)

 
  ده جلال تهرود اسدابادانگوري  
  ده رئي شريك اباد كريم ابادطبسي  
  دهنه بكلي ملك اباد مهدي اباداوليا  
  زمين مورت مهدي اباد ميرابادامامقلي  
  زيارت شاه وكيل اباد يوسف اباد  
  سربگي ده سهراب ابراهيم آباد1  
  سرنران بهرام اباد حسين ابادخدابنده  
  سرخكان گزان خواست حسين ابادسرجنگل  
  سرومه جنگل اباد دهنواسلام اباد  
  ميلكي جهان اباد شوراباد  
  شاشكان ده رضا شهاب اباد  
  شنوئيه رستم اباد علي ابادچاهدگان  
  علي آباد1 سلطان اباد علي ابادمحمدقاسم خان  
  علي آباد2 عباس ابادبهرامي علي ابادولي شهنوازي  
  قاسم اباد علي ابادپشت ريگ

عمار (3)

 
  قدرت اباد محمدابادسرحدي ابراهيم ابادجديد  
  كنارتجگي يزدان پناه الله آباد1  
  كوتور محمداباد رودشور پيروزاباد  
  كهنگ اكبراباد جلال اباد  
  بادامك هجرت5 حسن ابادچاه دگان  
  كاسگو باقرابادسجادي حسين ابادملاامير  
  گوددراز تاج اباد خيراباد  
  گل اباد توكل آباد1 ده اسماعيل  
  كل اردن توكل آباد2 ده شهدوست  
  گل سرخ جهان ابادچاه ملك دهنوصالح اباد  
  گودپايين حسين ابادسرهنگ محمداباد  
  گوره ائ حسين ابادشهكل مراداباد  
  گير حسين ابادلات اباد توكل اباد  
  ميان زمين /انجيرزيركي حشراباد اله اباد حاجي اباد  
  ناصراباد حميداباد محموداباد  
  نوك اباد حيدراباد شمس ابادچاهدگال  
  يكه گز خالق اباد ابراهيم اباددهگاوي  
  باغ ستاره رضوان جبر آباد  
  كاتاگري سنگ اباد جهان ابادده نظر  
  وكيل اباد شوق اباد حاجي آباد1  
  تيك خلا شيراباد حسن اباددهگاوي  
  پاي تم فلفل اباد حسين ابادولي محمد  
  رزدر قدرت اباد ده شهيك  
  درابزار/درابزار كريم اباد دهنوچاهدگان  
  دوكوهك محمداباداصغرخان رستم ابادچاهدگان  
  رودخانه جوي محمدابادچاه ملك ريگ اباد  
  سرگدار ملك ابادچاه ملك شمس آباد1  
  ده بيد موسي اباد صالح اباد  
  پچي ميرابادچاه ملك قادراباد  
  صوفي اباد ناصرابادچاه ملك كاظم اباد  
  عباس اباد نعمت ابادريگان گل اباد  
  بچوگان كريم ابادپشت ديگ عباس اباد  
  بردستو اسداباد شمس آباد2  
  چاه قربان اسلام اباد الله آباد2  
  چه گل شيرخان همت ابادگل محمد قدرت اباد  
  درون ده فضل اباد حاجي آباد2  
  دوازاب جعفراباد ابراهيم آباد2  
  ده رستم محمد آباد ملك ابادچاه ريگان  
  دهنه عباسعلي همت ابادچاه ملك اله ابادچاه ريگان  
  سبزكان بهشتي عمار (1)  
  سرزه حجتي عمار (4)  
  گل گران ريگ حسن ابادجهان اباد گنبكي  
  كنارك گل ابادچاه ملك باقرابادچه گواري  
  گارين حومه جنت اباد  
  گاوكش بن اسفندي دهنوگنبكي  
  گريچ بيدنقري شلتوك اباد  
  گودماهي پاقلعه قلندراباد  
  مولوي پشت گدار ناصراباد چه گواري  
  زيارت بنه (زناغي ) جوچليم همت ابادواهب  
  جبراباد رزك قدمگاه ابوالفضل  
  شوراباد سرتشتك عبدل اباد  
  اب رييس سعدابادعليا اكبراباد  
  اكبراباد سنگمير تقي اباد  
  انارك بالا عامري حجت اباد  
  انارك پايين قلعه گبري دولت اباد  
  بگ سگيلان كليلي سلمان اباد  
  بگ گرازي اب توت علي اباد  
  پوزپلك اب زارچوب قاسم ابادپيرالماس  
  تشوك باغ بالا مراداباد چه گواري  
  تله پاسگاه بره ناصريه  
  چاه غزلباش پيدنگو اكرم اباد چه گواري  
  حليله اي چنارو بدرابادچه گواري  
  دوزخ دره دربيدان بهتراباد  
  ده حسن درگردو حسين ابادابشور  
  ده عالي دره اسپيد عباس اباد  
  ده ناب خوش درهوريم فتحيه  
  دهكن زناقي فردوس  
  دهنوكسورك سرگر حسن اباد  
  دهنه باغ باغچمك محمدابادگنبكي  
  دهنه پچي بيجني محموديه  
  زفتك سرگدار پاكم زيارتگاه پيرالماس  
  زمين كنار خواجه عسكر دهبكري  
  زينب كشته ده رود حسن اباد  
  سرگري ره دار حشراباد  
  سيف الدين شاه منصوري گاژدشت  
  شمس اباد دريجان اب گرمو  
  كشنل سنگ سياه اب ترش  
  كلاشه گودسوخته چار اب شوروييه مرغك  
  كنارنايي خمروت چنگي اناران  
  كنارو بنه گنبه باغ خشك  
  گرانك دوتخته برزوئيه  
  گزوحسن باغ چاه بيدان  
  گوردهان كشنا بيدجنگل  
  كهگهان ميلوناچار بيدخون مرغك  
  مكي گل چاه بيدزاغ  
  مگو ندريكي پاقلعه  
  ممي مريج باغ توتلنگ  
  نه اي قوچي توكل اباد  
  كهن طاق بيدو تيتان  
  سنگ گيلان زيرگدار جدكان  
  سنگ گيلان كوره چشمه يتيم  
  احمداباد بك بيد چنارقاضي  
  عزيزاباد بنه اي كل چناري  
  پاي سرخ دسك بالا حسن خندان  
  نگيون درهزار حيدري  
  طلالي اب كمو دربيدان  
  سيركي ابله اي دره دراز  
  چاه چراغ چشمه هاپائين دشتعلي  
  دره كهوري چشمه هابالا دوجنگان مرغك  
  كرك ونارتيج اسلام اباداسياب دوگل  
  اله اباد دره پهن ده باغ  
  پشتگدار تراب ده بيد  
  حسينيه خواجه برج ديده باني ده ردين  
  دوكي ابارق ده نو1  
  رحمن اباد سروستان ده نو2  
  رحيم اباد باغ تك دهنه مرغك  
  عباس اباددارستان بيدران نو دهوك  
  قلعه بالا دارزين2 ديم جوييه  
  محمدابادسيدنظام دربر زريا  
  نارتيچ جزين سربگجوزوييه  
  يزدان اباد خواجه نظام چهاردانگ سرپشت  
  پشت رود مالك اباد سرميدان اقاجاني  
  تميك پشت قلعه سرميدان مرادخاني  
  قدمگاه حضرت امير خانه خاتون سروراباد  
  علي اباد سبزوئيه سنجدخشك  
  حسن ابادبالادارستان شمس ابادعليا سنگ سياه  
  ده سرهنگ نگور سولوئيه بالا  
  كرك ابگرم سولوييه پايين  
  محمدابادكافي مغوئيه سه دران  
  اسپيگان اسلام اباد شرابي  
  چهل تخم بيدران كهنه شريك اباد  
  زيداباد حمزه اي شيركش  
  پشت رود درباغ طاغوييه  
  اسديه بالا اميراباد طافيات  
  اكبراباد سرجنگل طاقوك  
  باقراباد سعيداباد عبدالصمديه  
  دولت ابادرضوي قلعه عسكر علي آباد1  
  سلمان اباد گاومرده قرباني  
  عبدل اباد گزدر قنات صفا  
  قاسم اباد توكل اباد قنبري  
  قدرت ابادبالا دارزين1 گلستان  
  كريم ابادسعدالدوله گورو كلاشوري  
  محمداباد ابيدك كهن تو  
  همت اباد اغنچه كهن سير  
  قلعه شهيد اسماعيل اباد كهن ميري  
  قدمگاه ابوالفضل1 اناران كهنوج دامنه  
  ده ميرزا بادامي گردوسرسفلي  
  ده بالا باغ گل گردوسرعليا  
  جعفراباد بنه سوخته چار گل اباد  
  قدمگاه ابوالفضل2 پابنه گل انداز  
  زياردتگاه امام زاده حسين پده گل بيدان  
  ناصرابادپشت رود پرمنوئيه گل ملك  
  حسن ابادخشك تنگ سبز گنه گرگي  
  علي آباد زينبيه تيزاهنگ گودمحلات  
  چهل تخم چوچون محموداباد  
  حسين ابادپشت رود دك مرغك عليا  
  خرگوش اباد ده خاني همت اباد  
  ده نوشيخ عليخان سراسياب هوروئيه  
  خروسك اباد سعدابادسفلي كوارو  
  اسداباد شيوند رودو  
  تركاباد فتح اباد پشته كوارو  
  محمدابادگلوسكي محموداباد غيبي  
  خيراباد ميان جاويه كهن اب بيدخون  
  اسديه پايين علي آباد1 اب قبله بيدخون  
  حسين اباددرختي ادوري درگريچ  
  دشت اباد تيتوبر جلال اباد  
  شورابادنورمحمد درزرب سه گاه شاهي  
  ضيااباد دسك بنه مگو  
  قائم اباد سرپريده خمروتك  
  اله ابادطباطبايي سيددامنه سلطان اباد  
  اميريه كن كينو باغ دشت  
  حسن اباددبيرنظام كنيگو شاه ملكي  
  حسين ابادخان گرو سيداباد  
  ده نودرختي گزدان كرمجكي  
  دهنواسحاق اباد گلوپده اغل خاني  
  دهنواب شوررستم اباد گودپده محمدعلي مندلي  
  زعيم اباد گوك ده پلنگان  
  شاهرخ ابادبزرگ مزين دوكمدان  
  شاهرخ ابادكوچك نائين نابي  
  طاهراباددرختي پاپده علي آباد2  
  عباس اباد هرارون صغري  
  علي ابادضيااباد پوطار قاسميه  
  قدرتابادپايين چشمه ها عزيزاباد  
  مراداباد حميد امين اباد  
  نظراباد ساوات ده نوعزيزاباد  
  وكيل اباد شاه مهرو سياهك صدراباد  
  بالارودخانه علي آباد2 علي ابادتدين  
  محمدابادقلعه شهيد فدوا كمپوري اول  
  برج اكرم مهدي اباد كمپوري دوم  
  برج اكرم مهراباد بدراباد  
  حسين ابادبهزادي گردونه ارچنا جنت اباد  
  رحمت اباد حسين قلي چغوك اباد  
  عامريه بالا قلعه نو حسن ابادده كره  
  عامريه پايين كوتوا ده وسط  
  عبدل ابادبهزادي درزار سعادت ابادگلشن  
  هاشم اباد دهنو محمداباداب شيرين  
  يوسفابادپايين ده رضا ابراهيم اباد  
  الله ابادمستوفي فهرج اكبرابادارجمند  
  باقريه بالا برج معاذ فردوسيه  
  داوديه حسين اباد علم خان قصر  
  قدمگاه ابوالفضل دشت ابادتدين دولت اباد  
  احمديه ركن اباد ده ارجمند  
  اكبراباد كريم ابادانصاري قدرت اباد  
  جعفراباد ميرابادانصاري قلعه عزيزاباد  
  دشتوييه نعيماباد كامرانيه پائين  
  دهنوبهزادي حسينيه كدوربالا  
  دهنوميرزازاده سجادي دهنومنصوري محمدابادسيد  
  ريگاباد شاهرخ اباد ميرابادارجمند  
  زمان اباد ماهي دشت خواجه اباد  
  زيداباد ميل نادر رضااباد /لشكوئيه  
  سرنگ يحيي اباد شمس اباد  
  عباسيه جهان ابادبالا شيله درويش مراد  
  علي ابادوزيري فيروزاباد علي اباداعلا  
  فتح اباد اميراباد كامرانيه بالا  
  مباركاباد كريم اباد كدورپائين  
  مهدي ابادزيرافراز سورهنجام روداب شرقي  
  نعمتاباد شيررود اسماعيل اباد  
  وحيداباد اماميه 2 جلال اباد  
  يوسفابادسالار ده سلطان اباد دهنوانصاري  
  اشك رضوان برزنگ محمدابادشيخ  
  اكبرابادمستوفي غلوراباد نظام اباد  
  عباس ابادرفعته قلعه مندلي خان همت اباد  
  علي كلي ثاني اباد هوشنگيه  
  قدمگاه مرتضي علي جهان ابادپائين شهرك نظام اباد  
  روداب غربي حسين ابادسرافراز زيارتگاه امام رضا  
  ابگشين حسين ابادوكيل زيارت پيرسبز  
  پودو دشتاباد باقراباد  
  تيتورنگ دولتاباد فقيراباد  
  درطاغون دهنوانصاري مشك  
  دهنوبخشعلي شريكاباد ملك اباد  
  زمين زرده عصمتاباد مومن اباد  
  زناغي بيژنيه ابراهيم اباد  
  گل بندان نوريه برزرفيع اباد  
  ميان غالب شورابادمهراب خان رفيع اباد  
  جرجندپائين موزي اباد زرين اباد  
  زيارت پيرغيب حسن ابادده كام سيف اباد  
  سه تلي ابراهيم اباد (حاجي اباد) عنايت اباد  
  طرز قادراباد قناد  
  كروك سنگ اباد كلاه اباد  
  هفت بادام اماميه 1 مهدي اباد  
  زيارت حضرت امير قدمگاه ابوالفضل ناصراباد  
  اب باريك   برون اباد  
  دولت ابادانصاري   فضل اباد  
  قطب اباد   كهن محله بالا  
  لطف اباد   كهن محله پايين  
  پورمك   محمدابادمشك  
  تاج اباد      
  داج      
  سرنسا      
  سروند      
  ميچ      
  باغ بالا      
  حجت اباد      
  روتك      
  زوران      
  قادراباد      
  ناران      
  نوبر      
  آبگرمو1      
  آبگرمو2      
  اسكمبولي      
  انجرك      
  اولالا      
  بندربالا      
  پاتل      
  پاقيچ بندر      
  تيدو      
  جعفراباد      
  حسين اباد      
  درم رود      
  درنيان      
  دره مرغون      
  ركن اباد      
  زيل      
  سرني      
  سرنكوه      
  سوبنه      
  سرمك      
  شاه اباد      
  علي اباد      
  كسك      
  كلپوره اي      
  گزدونك      
  گزنو      
  گناتو      
  گودرك      
  موردان      
  نو      
  نيستان      
  ابادچهل تن      
  اسياب جرجند      
  يال خري      
  تورنج      
  جبراباد      
  جرجندبالا      
  حاجي اباد      
  رودمشك      
  عديم المثال      
  كم جندي      
  گورخري      
  محمدابادسربند      
  دست گچان      
  گراورد      
  ده نوميچ      
  بك دراز      
  اسلام اباد      
  بندرسفلي