Jiroft

    جیرفت

     
 

مورخين و جهانگردان عقيده دارند كه شهر جيرفت در اثر سيل بنيان كني نابود گرديده. خرابه‌هاي شهر قديمي جيرفت در يك كيلومتري جيرفت فعلي ( سبزواران ) قرار دارد. خرابه‌هاي شهر قديم را به عهد دقيانوس نسبت داده‌اند و از اين خرابه‌ها سكه‌ها و آثار عتيقه بسيار به دست آمده است. جيرفت از دو كلمه جير به معني پست و پايين و افت به معني افتاده تشكيل شده است. به طور كلي جيرفت ، به معناي جلگه پست آبرفتي است . اين سرزمين ديرپاي كهن به علت درختان سر به فلك كشيده و انواع محصولات گرمسيري و سردسيري به هند كوچك معروف شده است. نام جيرفت در سال 35 هـ.ق براي اولين بار به مناسبت تصرف آن توسط مجاشع بن مسعود در تاريخ ثبت شده است و از آن به بعد نيز مكرر از آن شهر نام برده شده است. ابن حوقل در قرن چهارم هجري از جيرفت به نام شهري بزرگ كه سه فرسخ طول آن بوده و يكي از مراكز مهم خراسان و سيستان محسوب مي‌شده و محصولات نواحي گرمسيري و سردسيري در آن به عمل مي‌آمده ياد كرده است . بنا به گفته مقدسي جيرفت از استخر بزرگتر بوده و خانه‌هاي آن را از خشت با پايه‌هاي سنگي بنا كرده بودند. به استناد گفته ياقوت حموي ، جيرفت جرودس نام داشته است. جيرفت قبل از حمله مغول يكي از شهرهاي آباد و ثروتمند جهان اسلام بود . شاهراهي كه از خليج فارس و بندر هرمز عبور مي‌كرد و راهي كه از هندوستان و از طريق جالق امتداد مي‌يافت در جيرفت به هم متصل مي‌شد . كالاهاي تجارتي كه از هندوستان به ايران صادر مي‌شد از جيرفت به ساير شهرهاي ايران توزيع مي‌گرديد . ماركوپولو تاجر و سياح ونيزي از اين شهر به نام كاماداي ياد كرده است. ظاهراً در زمان عبور وي اين شهر به كلي ويران شده بود.

 
  گور ساردوئيه دلفارد  
  باقله چار اب كهن پاقلعه  
  حيات قلي اره جگاه  
  دولت اباد بابپايين اببرده  
  زركشت درگلوئيه بنددزد  
  سنجدوئيه باغ ده پاكوه سفيد  
  سنگنوشت باغ راهي تاشار  
  سيفاباد براوردشده درمزار  
  قلاتوييه بگم دره اي  
  قناتوالي بلفردي عليا ده مراد  
  قناد بن رومان رضي اباد  
  كم كاجي سفلي بهراسمان ريگ اباد  
  كم كاجي عليا پاي افراز سركم  
  كدرنگ پرونوييه سمو  
  كنزته پشته كل قلعه  
  گلواچنو تپه سفيد كلدان  
  لكت تنگ ابرسوئيه گدارگن  
  ملكاباد غويشه متكي  
  مهدي اباد جوزوئيه رزشيرين  
  هيجوئيه جوكن اسلام اباد  
  بنه بزرگ حسن اباد اب انجير  
  بنه گوني خوش مور ارچنوئيه  
  بيدترسك دودران افكنوييه  
  بيدزاغ دولتاباد اكبراباد  
  پائين ده شيخ انجيربازوييه  
  غريب شاهي ده گاه باغين  
  چاهان رودسيبا بادام شيرين  
  حسين اباد1 زمين حسين بچگي  
  حسين ابادخانه سرخ زيركستان بن پوغان  
  حسين ابادسرگدار سرچوزان بنستان  
  دوكستان سرخ اباد بنگوييه  
  سراب سرريزان سفلي بندگان  
  سرشصت سرريزان عليا بهرامي  
  سروعروق سروت بيدحسين كشته  
  سنگ زرد سنگ كارتو پشت خان  
  عليشاهي سيبستان پشت سرخ  
  قنات كمان ضراب پشته كهنوج  
  كچنگان طاويقوئيه پليشي  
  گرگ قاضي اباد پيرتنوييه  
  گروئيه قالبد تط  
  گورسفلي كردان تل بورك  
  گورعليا كهور تنيرو  
 

كريگان (گويگان )

گردوزار تيتو  
  گيلومند گردوكلوئيه جازمان  
  ناوي شصت گون اباد جملي  
  لكت سفلي گيجوئيه جيروييه  
  لكت وسط ماردوجان چشمه مورت  
  گردچشمه ميج چهارديواري  
  حكمت اباد ناران حاجي اباد  
  نريگ اباد ناران عليا خرمشاهي  
  احمدابادسلماني نارستان دركرا  
  امردوئيه1 نوچوچوئيه دروا  
  امرودوئيه 2 ني شر دره تنگ  
  اورس مراد هنزاكوئيه دره دنزك  
  بابصفحه هنشين دره زرد  
  بابگرگ كيمارك ده بازوييه  
  بابماران اورس دوشاخ ده رودموسوي  
  بابيدان باب خيروييه رهگاه  
  باغوئيه باب دراز زانورستم  
  بيدك محمداباد باب سكاكان زرين  
  پائين درب پائين باب سيبا زنگار  
  پايين درببالا باب ميشان زورك  
  خانه مرغزار بيدوييه سرچيل  
  خوكستان پشت سفيد1 سرزرد  
  رنگوييه جوزوئيه سرشنگان  
  رودخانه حاجات سركهنان  
  زارجوئيه حسن اقائي سركيوان  
  سبزه بلوچي خاردون سرگدار  
  سنگدان خدانگان سفيدباز  
  سيف ابادموقوفه دامنه سوخته اي  
  صاحباباد دره رود چاه صمنگان  
  علي اكبري ده شيخو ششتك  
  قنات بيد رمازي صولان  
  كاه گان زارچوييه1 كراه  
  محمدسعيدي سوراخ مار گلن كوئيه  
  يونجه چار سه دران كليسي  
  ابگرم عباس اباد كلاكي  
  اسپاسويه قلندري1 كن لوافان  
  اسپوت قنات شهاب كن مومن  
  انارشيرين قناتمهدي كنارستان سفلي  
 

باب خرسم (درخرسه )

كشكوئيه كنارستان عليا  
  باغگگ كهنوج سادات گدائي  
  باغ بالا ناران گربه  
  بش بيد نمچ گست مينگون  
  بن شصت ده داودي گونه گاچوئي  
  بهاب جوزوئيه گونه گامرو  
  تهنگ جودوپولاد گوهرستان  
  جوشين قل گون ماغ  
  چرخ اب قنات جلال مدين  
  چنارتره سزون مرغزارك  
  حاجي اباد پاي درم هادار  
  حسين اباد2 پودنه گره حلواجي  
  خواجه احمد سيبستان سفلي شكراباد  
  خياري بديجان كرچ  
  درپرنگوه گردودل گست درطاوقان  
  درشك دراسياب دربابازي  
  دوچار اشكفتوئيه تنگ زرد  
  دودران هوشوئيه رضوان  
  دودل كل معدنوئيه روداب  
  ده خدر دهنو بندمغ  
  ده دومند سنگ زين بنكوه عليا  
  ده قريه تم گلاب بيدانگشتله  
  ده نوروز بلفردي سفلي پاتمها  
  ريتون ماژدنوئيه پارپاروئيه  
  ريكورود باب ميشان بالا پتكوه  
  ري كورودگنبد دره اخوند پيدافك  
  زمين سرو تنگ قاضي جكها  
  سردر سركويران جگان  
  سركپ شيون حيشين سفلي  
  سوسكان غلامان دروجين  
  فكراباد استان ده بان عليا  
  قنبراباد دره گل سراسياب  
  كايين پشته كهور سرجنگل  
  كرپا تان انار گلدان  
  كليكويه هينگري گرمشك  
  كنگرستان تنگ انارپا ميجان سفلي  
  كوشكين باغ خورشيدي ميجان عليا  
  كوهين گترسك ندوئيه سفلي  
  كويرك تخت قيصر كت خرس  
  گازروئيه قلندري2 الله اباد  
  گردوچوب دره تنگ برفه ها  
  گردون باغ دراسياب كنارباغ  
  گرگاب عليا سفري ندوئيه عليا  
  گرگاب سفلي عبدل عالي حشين عليا  
  گل موران ابدان دررز  
  گنبدبهرام دورودخانه اي شلغمچار  
  گوشنگر خميروتونيه كبابچار  
  لشكر گل تلخونيه تنيروئيه  
  لگوري تماستنه انارستان  
  هنگرپياز تيتونيه براورسان  
  نصرت اباد دره نيل تمنوييه  
  توكل اباد بندر تودان  
  شاخ چنار گردوحسين جونسك  
  باب گرگي تنگ طاويق شش تك  
  قنات بيكن خانمان كنگرستان  
  بيدورئ بغل كهنوج  
  ادورئ شغينوئيه گغاز  
  سربريده ائ كلاب گل سنگ  
  سغدر كمشكوئيه اب سردو  
  جمينو ده بلوچ ابدان  
  قنات سرخ چهل تائي ابگرين  
  گست پهن رودخانه كمال ادر  
  اميراباد ده گجون استانه  
  اميرابادسفلي سرتنگ اسفندان  
  انجيرسيكان پائين قلعه ريگي اسفندوئيه سفلي  
  بادام اخرك اناروئيه 1  
  بنستان استخرگروك اناروييه 2  
  پشموكي بابترش بنكوه سفلي  
  پيدنگوئيه باب كرفس بنه رضوان  
  جنگل توت بابكيكي بنه صندوق  
  چنار جهاداباد بيدشك  
  دربيد پراندر پاقلعه  
  دردسك خافكوييه جواداباد  
  دومارمياني خاك سفيدبالا چشمه باروتي  
  ده نو زنگيان ده والي دربيدان  
  زارين ده ويران درحمزه  
  سروتمين روزكين دركوچان  
  سغدر سه چشمه دمه  
  شه دراز سين اباد ده بان سفلي  
  عارف اباد عباس اباد ردكوه  
  قلعه بيدان قنات بيد1 زارچ رامين  
  كرجوك قنات بيد2 سردربيد  
  كرچيسكا قناتخداداد سرگلوي سراسياب  
  كلكوهي قنات فرخ سنجلدر  
  كنزرك قناتميري سوريدان  
  گاوتنور كميه شكم كهور  
  گدارزرد گردين طت  
  گردين موروئيه طغركان عليا  
  گوهرج

نهركمال (اسفارچ )

عبداله اباد  
  جوچار زارچوئيه2 علي اباد  
  دومارسفلي زمين طاغوك كرنگ  
  پتنها ماشي كروگان  
  تنگلي دهوج كندك  
  انجيرسيكان بالا رغا كواروئيه  
  صالح اباد علي اباد كهنگوئيه  
  درشكسته كنگري گردوچهارشنبه  
  باغ بيد نرگسي كلوگنده  
  بجگي اشوبه لجاري سفلي  
  پاكوهك الاغ كش چاه راهون  
  پاگدار اورت قوقچي دهنوپيزنگو  
  پس لنگر باباجان جنگو  
  پشته پشت باب سيبا ده درزه  
  جشار باب نم بندرپيرشاهي  
  جوزرگاه بابكهنوج درچنار(1)  
  جوزورك باغات گدوكان  
  جوزوئيه 1 باغوئيه گوذر  
  درم رود بندرشاه رخي كم پل  
  درفيزگوئيه بيدسوخته كشيت  
  رودخوني پشت سفيد2 سنگ اسپيد  
  شغل اباد پل پيران مغنداري  
  شيب ده تاريكوييه طغركان سفلي  
  ابگرمو تيرگري بختكي  
  اسپريگون جنازه سفلي سرشام  
  استانه جنازه عليا سردرو  
  انارسرخ پوست چشمه خونين قنبري  
  انجيرسياه عليا خاك سفيدپائين پشت بام سفلي  
  اهنگران خاكنرم پشت بام عليا  
  بزميري خليجي ارگين  
  بنه سيرون چار خوشاب گاورسان  
  بيدسياه داز لجاري عليا  
  بيدلنگ دالان خاني انجيرمغك  
  پي گل داهلي سنگ كبوتران  
  تخت سلطان دوروده شاداب  
  جوزوييه 2 ده ديوان شيرين كنار  
  چشمه دزدي ده كناري ريگ اباد  
  حسين اباد ده گردوييه دره كبك  
  خون سرخ زوارحلكه گلوتم  
  دربرد سريجنگان خاك شاهي  
  دره زو شاه نظري ندوئيه مياني  
  دوكدان شيب ناصري پشته حصار  
  ده رضاامير شيراغوش ميجان مياني  
  ده عباسي علي اباد باب لوليان  
  ريگ اباد فتح اباد

درچنار(2)

 
  زرين خول كهريز درگرج  
  سرجنگل كهنوج شاهرخي مسكون  
  سردرمهر   گردوچوب آبگرم1  
  سنگ بري گلوگاه افراز  
  شكرك مورگوران الب اباد  
  شيخ اباد نقشوييه انارشيرين1  
  شيردر سرگدار انارشيرين2  
  طاويقو پاي سرخ پاگدار  
  قندوييه كاكااحمدي ترشوپائين  
  گرگاز باغ ميري توت 1  
  كرنگان اسپيدهكان تودرك  
  كوشكوئيه اسفندقه جوزناوان  
  كهور ابشور چشمه بيدو  
  گاورسوئيه ابگرم درپتك  
  گاوستان انگرچاله درزنگوييه  
  گراغان تنگانئ بنه باغ درودگو  
  گراغان تنگان جنت دستگرد  
  گندم دزديئ   حسين اباد دهنو1  
  گوريت دولتاباد رشتين  
  گيشكان روده رشنوئيه  
  ناصراباد سرگز ريگ اباد  
   حاجي آباد1 گك اباد زومين  
  ريگو اسياب زينقويه  
  هوان قبرخاري ساويدان  
  قاسم اباد هاشمي سربند  
  اناردختران شموئيه سربندكسور  
  دومارعليا كل ابرسو سرپشته  
  چهارديوار كلاغوئيه سرتنگوييه  
  چنارپيدنگوئيه آب بيد1 سرزه  
  سرنوميان پلي ميان ده سرهنگر  
  باراره بنه زنگار شيراندر  
  ابگرم زارجوئيه صالح  
  كلوك احمداباد بيداستخر طاغوك  
  شيش يكي بن سفيد كت خرس  
  انجيرسياه سفلي درگز كرگيشا  
  قنات حبيب الله تاج اباد كهكومو  
  درويش اباد چناران2 كهنوج  
  حاجي آباد2 دوزخ دره گاوكان گوران  
  اسلام اباد سرگزپائين گراغان بالا  
  بهرامي عليا سنگوئيه گروه  
  دوبنه عباس اباد گمين  
  ده پيش سفلي فتح اباد گوربيژن  
  سروني سفلي فردوس گوروييه  
  كناركچ قرقطوئيه گوشيندر  
  مشاع محمديه قنات نو گهيوستان  
  علاالديني عليا كناروييه مرغك سيم  
  گاشلخي مورتي مهرگان  
  درياچه بيدو مي ميچ  
  رومرزعليا دره گرما ناويله  
  علاالدين سفلي ابادگيشگي نهرخاتون  
  بهرامي سفلي بغبغوئيه كل مريدان  
  چمن تربيت كمال اباد  
  حسين ابادزيركي تمري ده بك  
  ده پيش عليا غزالان ترشوبالا  
  مختاراباد جعفراباد خرم اباد  
  رومرزسفلي جوركان انجيرستان  
  ابوزريه چليتان چنارسوخته  
  اله ابادرضوان چمك انارشيرين3  
  اله ابادسيد چناران1 بنه كهن  
  اشرف اباد خمروتوئيه زيارتگاه ابوالفضل  
  چهارگاوبندي دره بمي دره گليلا  
  حسين ابادچكري دوغ اباد باسته  
  ده چيل ده نظام كهن يوسفخان  
  سروني عليا زيارت حضرت عباس گزپتن  
  كهوراباد سرخوسفلي درزار چوب2  
  مراداباد سرخوعليا باغ كلمي  
  نعل بندي سفيدباغ سنگ سياه  
  چاهك سيخوران طاغوكا  
  خدنگ شغال كوه سياه كم2  
  مشاع دادمولاناصري شوراباد دهنو2  
  خاتون اباد صولوييه جويئوئيه  
  ده شيخ مرغزي طابيدر ابدنبال  
  هوكرد عشرت اباد آبگرم  
  ماران قلعه عيش اباد اشنيگان  
  ابراهيماباد كرمعلي اميراباد  
  باغبابوئيه كل زنگوئيه اناران  
  بيژن اباد كل صفايي بادام دان  
  كلاب صوفيان سفلي گزدونوييه بنه گلان  
  چينه هوكرد گلوسياه پتنا  
  گزاباد گلوييه پشتقلعه  
  پاتلي گلي گز تنگدره  
  جهاداباد گودزران توكل اباد  
  حشراباد محمد آباد1 تيگرد  
  خاتون اباد محمد آباد2 جوزكر  
  ده گزي هوشكوئيه جوزوييه  
  زنگيان گلي گزسفلي چنار  
  عشرتاباد درقنات چناري  
  كلاب صوفيان عليا كل خرگوشي چنگالي  
  مارمرد برعرب حاجي اباد  
  جمتان اب ناروئيه حسن اباد  
  هليل دولت اباد حسين اباد  
  اميريه سنگ بلند علي اباد حيدري  
  انجيربوغه مشاع عشايري شماره 1 دربيدان  
  بهجرد سفلي جنگل ابادبالا درريگان  
  پشتلر دولت اباد درزار چوب1  
  ركن اباد ساغري دركجين  
  زينل اباد طوحان دشتروان  
  عنايتاباد كهنك دشتكار  
  قلعه نو ميان ده ده لولي  
  كم گينوئيه مشاع عشايري شماره 2 دهنه سراسياب  
  كل قنبر كهوركلاغ دهو  
  كوه نيمه باقرابادطباطبائي سراب  
  مهدي اباد تمگاوان سرچشمه  
  منصوراباد دشتكوچ پائين سردروئيه  
  چاله دهنواملاك سرموران  
  گرم زاويه سقدروئيه  
  مشاع مراد رمضاني عباس اباد سياه كم1  
  هشمت اباد دشت كوچ بالا شيمي زوييه  
  ابشوران شهرك ازادگان علي اباد  
  احمداباد باقراباد قلعه پلاسي  
  احمداباد پشت مرز قلعه نو  
  اكبراباد جلال اباد كاسه اشكن  
  اهوگان ده شيخ سلطان عبداله كم گردو  
  بلقيس اباد ده كران كشكوران  
  بندسراجي رضي ابادبالا كنارك  
  بهجردبالا عبدل اباد كهن سختك  
  پنكان گزاباد كنگري  
  پروند جنگل ابادپائين كهنو  
  جگاه رضي ابادپائين گاوكان باغ  
  چاه مزنگان كناركج گداراناران  
  حسين اباد   گدارزردكلپورا  
  دال خوش دان   گزماند  
  درگزي   گزوگان  
  دن زك   گودگلها  
  سرگز   گودمغك  
  سرنراب   گيشا  
  سلمانيه   گيومرد  
  سنگ دان   ماري بوجيل  
  شوروييه   ميان جوب  
  عاشقان   ميان ده  
  عباس اباد   ميراحمدي  
  علي اباد   نارنج قلعه  
  قلعه گبري   يزدكي  
  قيصريه   گودسرخ  
  گالجتو   دولنگ بند  
  گناب   دست گازان /دشت گازران  
  گندرجهل   توت 2  
  مارون گلو   كت باد  
  محمودي   چنگاري  
  مظفراباد   اب باد  
  ملكاباد   دست گردو  
  نارجو   سيكوري  
  نجف اباد   خليل اباد  
  نرابي   اسلام اباد  
  ياغي بگي   چشمه زارچ  
  دماغ كرم   تيتوزگري  
  اله ابادولي   سرهرنگ  
  مگسي   كلكن  
  سد   گشوردون  
  كل جودون   نمردي  
  هوردان   خاتون اباد  
  اب بيد   كل بندان  
  ابنيان   چشمه گرم