Rafsanjan

    رفسنجان

     
 

رفسنجان اسامي مختلف دارد كه بيشتر در ارتباط با ذخاير زيرزميني آن نامگذاري شده است. مانند رفسنگان يا رفسنگ به معناي مس است كه معرب آن رفسنجان است. اين شهر قديمي ديرينه دارد و باغ‌هاي پسته آن مشهور است يكي از شخصيت‌هاي معروف تاريخ معاصر ايران به نام آيت‌اله اكبر هاشمي رفسنجاني در اين شهر تولد يافته و اين شهر از اين جهت نيز اشتهار جهاني يافته است.

 
  سرچشمه حسين اباد بياض  
  آلاچيق الله اباد اكبرابادامين  
  اوراف باقراباد بهشت اباد  
  پتكوييه سعادت اباد1 بياض  
  دره گرم ده حيدر همت اباد  
  دهوييه ده رييس شفيع اباد  
  سيدي بالا رضااباد صفائيه /سرهنگ  
  شوراب شريف اباد عباس اباد ژيان  
  كويراباد قائميه فردوس  
  كهن سبز قربان اباد مجيداباد  
  گروئيه بالا گلشن مجيديه  
  گروئيه پائين نجف اباد محمودابادانقلاب  
  گورچوپان حميد اباد حجتاباد  
  محمدابادده حيدري احمداباد فخراباد  
  ابريجو احمدابادعطائي لطفاباد  
  اغلي اسداباد مهراباد  
  احمداباد امين اباد اسداباد رهنما  
  اردسيران تراب اشرف اباد  
  اسيرا توكل اباد الله اباد  
  اسدابادنظري جنت اباد شام اباد/اماميه  
  اكبراباد خالق اباد اميداباد  
  باب حيات عباس اباد توكل اباد  
  باغو1 علي ابادحسن حسن اباد  
  بدر فدك حسين اباداسلامي  
  برزگرمرده قاسم اباد حميداباد  
  بن ابشاه گلستان رحيم اباد  
  بيدلنگ جلاليه هجري سبزدشت  
  بيدزرين سفلي محمدابادخواجه فيروزاباد  
  بيدزرين عليا نصرت آباد گيتي اباد  
  بيدگرم جمشيد اباد محمداباد  
  پاقلعه اسلاميه مهدي اباد  
  پشتوييه اسداباد مهدي اباد امين  
  پل كمون جنت اباد خنامان  
  ترشاب دهنو حسين ابادنژادي ابترش  
  ترشاب خانم وكيلي خالق اباد احمداباد  
  ترشاب فردوسي ده افراز احمداباد2  
  ترشاب ولي جان رستم ابادهرندي ارجاس  
  تنگله زين اباد اكبراباد  
  تنگله سفلي شان اقامحمدعلي باب كهكين  
  تيربيد فتح ابادمعين توكل اباد  
  جودلون كاظم اباد چاري /چاروك  
  جودعوائي منصوراباد چاه گز  
  حيران اباد نجفاباد حاجي اباد  
  چاه عليخان/ ده كل فرج الله وكيل اباد حسين اباد  
  چراغ مرده هرمزاباد حسين اباددهنو (حسين اباد)  
  چشمه دراز محمودابادسفلي حسين ابادگلوسالار  
  چشمه زرد حسن اباد خالق اباد  
  چشمه كبك حسين اباد نراوي خمرودوئيه  
  حسن ابادخانم وكيلي شان رشتي خنامان  
  حسين اباد1 بهارستان دوازده امام  
  حسين اباد2 عشق اباد ده بالا  
  خاتون مرده تقي اباد ده ساردي  
  خمبروتوئيه چاه رستم ده شهلا  
  خوري دولت آباد ده كربلائي رضا  
  درملكي ده ظهير دهنوسلطان  
  دورودخانه رييس اباد/مرتضي اباد رضااباد  
  ده غلامي 1 عباس ابادمعين روكرد  
  ده سياهان سفلي نعمت آباد ريزو  
  ده سياهان عليا نوش اباد رييس اباد  
  ده شور همت اباداگاه سعيداباد  
  ده قنبري احمدابادرضوي صادق آباد  
  دهنورودين حسن اباد ظهركوه  
  رضوئيه رحيم اباداگاه علي اباد  
  رودين شهراباد كاخ  
  زاغ اباد صفي اباد كريم اباد  
  زنگالو كوثرريز كوكوئيه  
  ساردي يوسف آباد گلورود  
  سرتل ازادگان گلوسالار  
  سنجدوييه اكبراباد هجري مهدي اباد  
  شاه حمزه جعفراباد نوراباد  
  شماله دهنوجهانگيرخان ولي اباد  
  شهاب الدين سفلي ركن اباد هنزاف  
  شهاب الدين عليا عسكريه دهنو  
  عاشقان علي اباداسلاميه عباس اباد/ده ابل  
  عباس اباد /ده شاهرخي علي ابادشور امير اباد  
  عباس اباد فردوسيه رزم اوران  
  عباس ابادسفلي جلال اباد بنكه سيداحمدخان  
  عباس ابادعليا حسين ابادروح الله تركان اباد  
  علي اباد1 شوراب حسن ابادشور  
  فيروزي محمدابادرسول دهن اباد  
  قلعه گنبدي مهديه فخراباد  
  كت موش يحيي اباد لاهيجان  
  كم دالون قائميه 1 ملكاباد  
  كم زرد تاج ابادكهنه خرم اباد  
  كم سلفك حسين ابادعلي اكبرخان عشرت اباد  
  كم كاديج عباس اباد اقاغفور زين اباد  
  كدي بيد عيش اباد سلطان ابادپيرغيب  
  كرنگوي بالا حسن ابادچاه جعفر مظفراباد  
  كرنگوي سفلي هاشم اباد سجاديه  
  كريكو اسلاميه سعيداباد  
  كمري رضااباد كورگه  
  كوثرريز محموديه بهرامي محمدابادسفلي  
  كهن ترش محي اباد قوام اباد  
  كهن نارنج موسي اباد نظم اباد  
  گاومرده چاه دريا قدرتاباد  
  گل نمكي فدك محمدابادده نو دهنو  
  گلوسرخ لطف ابادشور علم اباد  
  گليلون ابراهيم ابادحاجي محموديه  
  گوداحمرسفلي اكبرابادبالا دره دران  
  گوداحمرعليا اكبرابادبرخوردار الله اباد  
  گوداحمروسطي بهروزيه بي بي زينب  
  گودكيل حسين اباديوسف چريسكان  
  گودگراز قايميه 2 چاه الله  
  لابيدسفلي تاج اباد/كفائيه جاه بيدوئيه دره جوز  
  لابيدعليا مهدي ابادمعاون حسين اباداودرج  
  لاپاريزعليا ابراهيم اباد شور داوران  
  لاس شاخ محمداباد مختار1 دره دور  
  لاسياه 1 قاسم اباد دره رنج  
  لانسارعليا حميداباد ده بلوچي  
  ماني سفلي قاسم اباد ده تك  
  ماني عليا فرخ اباد رحمتاباد  
  مغوئيه ملك آباد زارچوئيه  
  محمداباد1 همت آبادعليا سنجدوييه  
  محمداباد2 مهدي ابادواحد كريم اباد  
  محمدابادهنسيج عليا بهارستان گزرشت  
  محمديه شفيع اباد محمداباددره دور  
  مگسي عرب اباد خرمرده  
  ملك صدري علي ابادمفت اباد چاه بيدوئيه دره رنج  
  ممسار فتح اباد قول اباد  
  مورپهن مهدي ابادامينيان حسن اباد  
  مهرزرد نوبهار رضوان  
  ميرزايي عباس ابادحاجي اودرج  
  ني زار علي ابادانقلاب دره جوز  
  هدمه بالا حسين ابادشفيعي علي اباددره دور  
  هدمه پائين زين اباد كبوترخان  
  هنسيج سفلي محمديه كبوترخان  
  يوسف اباد مهدي ابادسردار اسلام اباددق  
  بنه توت نصرت آباد اعظم اباد  
  ده عباس پيلور راويز اكبراباد  
  مشيرك اسپيداران حاجي ابادريگ  
  باغو2 اسطاهوييه نازي اباد  
  ده اخوند انجيرو وارث اباد  
  بنوخواجه باباكوه عباس آبادكبوترخان  
  بنوحسين خواجه باداموئيه كريم ابادعليا  
  بناب باهيچ محمدابادميثم  
  روغنو پشتكوه توكل ابادرنجبر  
  شيرسوخته پوركان حاجي اباد  
  لانسارسفلي تك زه دره كردي عبدالله اباد  
  دورودخانه اي چشمه خديجه ناصريه بالا  
  گودبلوچي حاجي اباد قاسم اباد  
  چشمه بغل حوم الدين محمداباد  
  بندراله بخش دره كردي وسيل اباد  
  دهنه شماله دستوييه سعيدابادشفيع پور  
  دهكده ده اسماعيل كشكوئيه  
  ده پشته ده غياث ابراهيم اباد  
  لنگر ده محمدغلامعلي احمدابادديفه خشك  
  سيدي پايين ده نيلو احمدابادعباسخان  
  لاانجيرو دهنو اسلاميه  
  توكل اباد راويز اسلاميه سرجنگل  
  تل بام رودين اكبرابادلاپيدار  
  كبيرو سهم بيدو اميراباد  
  اسدابادكنتوت صالحي بهجت آباد  
  احمد اباد شركاڈ عبداله اباد توكل اباد  
  چشمه سرخ (چشمه قرمز) قاسم اباد توكل اباد  
  شريف اباد كمرسفيد جعفراباد  
  اسماعيل اباد كريم اباد جنت الموا  
  شريفاباد كهن رزان حاجي اباد  
  عباس اباد مقل اباد حاجي اباد  
  علي ابادشهيد ملكي حافظاباد  
  فتح اباد منصوراباد حسن ابادديفه  
  پيرمراد نصيراباد حسين اباد  
  قدرت اباد سوراخ جني حسين اباد  
  بهمن اباد بهرس خالق اباد  
  تقي اباد گودگز دولت اباد  
  حسين اباد لاقيچي ديفه اقا  
  احمدابادهرندي اغول گرد رستم اباد  
  حجتيه لاكلاغ رضاابادنواب  
  محمدابادساقي ده مشكون زنديه  
  وكيل اباد رودوپشت باغا صادق اباد1  
  امين اباد رودوبالا عباس ابادعابديني  
  محموداباد تيزه فيض اباد  
  بهرمان رودوپشتكندر كريم اباد  
  اسماعيل ابادشور ده حسن موسي گل اذر  
  اكبراباد لاكت روباه گلشن  
  اكبراباد كت سيخور محمداباد  
  الهيه باغ خان محمدابادزندي  
  بادمشكي باغ سليمان محمدابادمحمدنوقي  
  جواديه فلاح بلك مهدي اباد  
  حاجي اباد بندوان مهدي ابادشركا  
  حاجي اباد بيد نعمت ابادزيركوه  
  حسن اباد پاكش يزدان اباد  
  دهنو جلال اباد حسين اباداسلامي  
  رضااباد حسين اباد ده علي  
  شاهرخ اباد خيسوييه مهدي اباد  
  صدراباد دام بهايي رحيم اباد  
  عباس اباد ده پيره دهنه دركال  
  علي اباد دهوئيه احسان اباد  
  فيروزاباد رشوان رضاابادزندي  
  كريم اباد زهروييه گلدشت  
  محمدابادسيدجلال زهروييه حسن ابادزندي  
  محمودابادفلاح سهم اباد حسن ابادنواب  
  يحيي اباد سيراب عباس ابادامين  
  يدالله اباد شادي اباد علي ابادسادات  
  حسن اباد شورزار قاسم آباد  
  باقراباد فتح اباد نوراباد  
  حسين ابادامامي فديج يوسفاباد  
  دقوق اباد قيه شهرك عباس اباد  
  روامهران كم زردي اميرابادكشاورزان  
  احمدابادفلاح گله مستي رحمت آبادمعين زاده  
  احمديه لاشادي رضوان  
  اميراباد مارزاباد اسماعيل اباد  
  جنت اباد مهاجري حفض ابادهجري  
  خالق اباد مهجرد درهنگ  
  زانوق اباد نيمجردوييه رحمت آباد  
  عباس ابادفلاح شهابيه مرعش زرين دشت  
  محمدابادبرخوردار صدراباد شجاع ابادبالا  
  مهراباد فردوس عنايت آباد  
  نجم اباد الله اباد محموديه  
    توغري مرتضي اباد  
    ده محمدمرتضوي نعيم اباد  
    ركن اباد حسن اباد  
    فردوسيه حسين اباد  
    قادراباد شمس اباد  
    گلدشت جعفراباد  
    محمدابادهراتي جهان اباد  
    مهدي اباد سيدجلال الدين  
    همت اباد شهراباد  
    جنت مرتضوي كريم اباد  
    جواديه مرتضوي كمال اباد  
    دولت اباد نعمت آباد  
    علي اباد احمداباد  
    علي ابادهراتي چشمه سفيد  
    فتح اباد شجاع ابادپايين  
    ناصح اباد صادق اباد  
    قائميه فيض اباد  
      محمدابادجهانگير