Zarand

   زرند

     
  جرجافك خرم دشت جور  
  اب شورو اسماعيل اباد افزار  
  باب نگوئيه جرجرو باب نزوان  
  تزرج چشمه خيري تره چي  
  چاهكين خرم اباد گور  
  چكاب درنديو حسين اباد4  
  حسين اباد2 درنكوئيه درتيتو  
  حصين ده بالا درمورين2  
  درخيز ده عبدالرحيم درياسو  
  درزوئيه دهنوحاجي اباد ده اقارضا  
  ده پشتو رتك بستان  
  ده علي پسندوئيه ده حاجي جبار  
  دهنو/باقراباد سيدباقر زندگاني  
  ريزوئيه شكراباد زه گاوگيتري  
  زارونوئيه شوروئيه شورك عليا  
  شغزا فتح اباد شهراباد  
  كرچكو قريه علي فردوسيه  
  كرچكان كهن گردوكج  
  محمداباد گزدون گنجشگان  
  مهدي ابادباب ندان مهدي اباد گيتري  
  احمدابادماه ترسون گزدر مقيم اباد  
  اسفنوئيه فكراباد نجگوئيه  
  اكبراباد ده عباس مصيب واسط  
  باب بيدوئيه چشمه غلام هادي اباد  
  باب تنگل تكنو همكار  
  باب هنگروئيه هندگو نديدگان  
  تيتوئيه عبدل اباد حسن اباد  
  جرجافك اسكابوييه دهنوقلندر  
  چاهوييه بيدان خواجه تيتوپائين  
  حاجي اباد حسين آباد1 حسين اباد2  
  دراب حسين آباد2 همت ابادغياثي  
  درجودون دارستان درمورين 3  
  ده الله قلي دراب ده عباس اذر ائين  
  ده زارچ چوب درخم دراب شكان  
  ده سالار ده شيب ابكريك  
  ده سرتيپ ده كنار ده احمداباد  
  ده شعيب2 ده ميان استاج  
  ده ميان ده نوروز الله اباد  
  ده يدالله دهنوده علي اميراباد  
  باقراباد/دهنو دهنوكهن باب گسك  
  رحمت اباد رحمت اباد بندر  
  سبلوييه زنگي اباد بيدبر  
  سربند سبلوييه پاچينو/پاچينه  
  سرخوني سبلا پوزه لخر  
  طوس اباد فيدكوئيه تيتوبالا  
  عبدل ابادجديد /بيل اباد گازروييه چشمه ده كرنگ  
  علي اباد گراكوييه چشمه محمدي  
  قلعه مومن مگسو دراب  
  كريم اباد نظام اباد درجزمي  
  كهنوج يزدان اباد درچنار  
  مهداباد يوسف اباد دره هود  
  محمدابادشوراب حجت اباد دولت اباد  
  محمدابادگودچيل كوه بنان ده بابا  
  منصوراباد دشت خاك ده بالا  
  مهدي اباد دشت خاك ده تقي  
  هرمزاباد ابخيزوييه ده جوري  
  هشتادان اكبراباد ده سيدها  
  هشتادزيار السوييه ده شورسفلي  
  همت اباد باب دوري ده كرنگ  
  هنزاف باب هوتك دهنوخان  
  گلي بگشتوئيه دهنه دودر  
  چشمه تقي ده بنان بالا رحمت اباد  
  طاقدر بيدكج رشيداباد  
  ده غلامعلي بيدگرم درزردو  
  ده حق وردي بيدوئيه ساوند  
  دوئيه بيدوبنان سلطان اباد  
  رانيوئيه ته سوخته شورك سفلي  
  ده شيخ چاه خمرود شورك وسطي  
  ابرون چشمه تراوا شيخ  
  اسپند چشمه سفيدو عباس اباد  
  باب كرج چشمه منصوري كاروانگاه  
  باب ندان حسن اباد كتي شور  
  بيدوئيه خمرود كموتر  
  حجتيه ده بابو كموخشك  
  حسين اباد1 ده چنارو گازكهن  
  حسين اباد ده زنگو گزمان  
  حشيش ده كل محمدنواب گنداب  
  درباديان ده محمدغلامرضا گودتمورو  
  ده شعيب1 ده محمدرجب گودشور  
  زاركوييه ده معمي مهدي اباد  
  علي اباد دهنو1 ده شوراخوند  
  فرح اباد دهنوحسين اصغر حجت اباد  
  گناديش دهنوسفلي علي اباد  
  كيشي دهنوعليا ده قطبي  
  ناچو دهومحمدمومن شريف ابادغياثي وسيدعباس توكلي  
  نمونوييه زارچوئيه ده سالار  
  هنگوئيه زهدرسفلي سربنان  
  ابراهيم اباد سرخ بيدپائين گودريگ  
  اسفند سرخ بيدبالا شمس اباد /دهنوبالا  
  باديز سرسياه عشق اباد  
  بناوند شرمي احمدي  
  بيدوحسينا عباس اباد1 باب بيدنان /ده بيدنن  
  بيدوييه عباس اباد2 باب گوديان  
  پتكوئيه عباس اباد3 باندروئيه  
  پيشكش كاشكوئيه برفوييه  
  توكل اباد گردونوييه بندزاروئيه  
  چناروييه كريكوبالا بيدنصري  
  حسين ابادجديد كريكوپائين پاگدار  
  داورونوئيه كريكوميان پاگدارو  
  ده عباس گل توت غياث اباد  
  ده ميروئيه گلي اباد جنگلو  
  ده يعقوب گودپتني چشمه ساردوئيه  
  دهنوهرزنگ گودچيل بالا چشمه كندر  
  روشنو گودزارچوئيه ختم اباد  
  سرتخت گودگز دراستون  
  سرمور گودوئيه ميرزاعلي درپتكو  
  شهردان گوراب جمعه درچنارو1  
  عبدل اباد گوراب شيخ الرئيس درچنارو2  
  عزيزاباد گوراب گنجي درچيريون  
  كشكوييه گيراباد درسيفان  
  ندانموييه محمداباد2 دركورتو  
  هرزنگ محمدابادشور درگز  
  گودهزارميش مورثي درنريان  
  اب تكو هنجروييه ده شيخ  
  اسلام اباد چشمه عباس محمد دهنوئيه  
  اكبراباد بشروئيه دهنه گوددربند  
  پاگدارو گليو سرتنگل  
  خرم اباد پيوال دشتي سرزه وسطي  
  داهوييه النگ دراز شورو  
  درجم گوردون پائين عباس اباد  
  دهنوشفيع ده بنان پائين عيسي اباد  
  ريگ اباد رق اباد ده بالا قناتالبشر  
  شهرك شماره دو ده چنارو كهنوج  
  علي ابادمهدويان دهنو2 كيش باب شگون  
  كوه خونو گودچيل پائين گنج اباد  
  گودباديزي گودچيل وسط گودبيد  
  گودحمام ده حسين كامساري گودبيدو  
  محمداباد اشكفت گودتنگوييه  
  مهدي ابادسفلي ده حسين كل محمد گوددرپهن  
  مهدي ابادعليا تيت بيدوئيه گودگردو  
  گودسوزو حسين ابادسعيدي گودمارز  
  اسلام اباد طغرالجرد گيشوئيه  
  باب تنگل عليا ده /اصغر احمداباد ليلي بند  
  باداموييه جعفراباد مهرو  
  چنالو زينل اباد ناصرابادملك /دهنوخان  
  درادمي شاه جهان اباد خونگ  
  دربيدخون شريف اباد ده برجي  
  دهنو مغيث اباد گودعليرضا  
  محمدعلي اباد نبي اباد گودكمال  
  محمداباد درسادگي شوراباد  
  حسن اباد حجت اباد چشمه جعفر  
  شاه جهان اباد/روح اباد دراب گودباغ  
  علي ابادشور درزردالو ده حسينعلي  
  كريم اباد ده احمدحاجي بندحاج حسين  
  اسماعيل اباد دهنوبالا گوددربند  
  محمداباد رشك سفلي گودقوچ  
  واسط رشگ عليا سنجدوئيه  
  خيراباد طغرالجرد چشمه دعوائي  
  دولت اباد عباس آباد1 تزرج  
  ده ايرج كريم اباد ده اهنگر  
  ده چنار گمسار ده زوييه  
  ده شيخ دونگر ده عليرضا  
  مهدي ابادشور لك شور كيسك  
  تقي اباد درپورسين جديد اب ريگو  
  حسين اباداخوند ده سيوبالا احمقان پائين  
  سليمان اباد ده سيوپائين باب خوشاب  
  همت اباد هشوني پائين باب سوختگان  
  وحدت پابدانابالا بن شوري  
  اكبراباد پابداناپائين بنداصغر  
  جامگون حسين ابادبالا بندبرجي  
  زرخيز درپورسين قديم بندروييه سفلي  
  گيرمون حسن اباد بندروييه عليا  
  گودو چاه گزشت بونوييه  
  اب پنگويئه رشيد اباد بيدان  
  بهااباد اب ليشو بيدبندر  
  بهارستان شعب جره بيدحسين  
  خداافرين محمداباد پتكوئيه  
  سرباغ شاهرمزد باب عبدان هنجروئيه تنگ انجير  
  فتح اباد خانمكان /جنت مكان تي تو  
  گزوييه همت اباد جوزوييه  
  مطهراباد تاج اباد باغ پونه چشمه يحيي  
  باب تنگل /درتنگل باب ذكور دارخوني  
  ده احمد چاه حمزه درسنجدو  
  گتكوئيه ده يزدي ها درشكوكان  
  عباس اباد احمدي درندون  
  علي اباد حسين آباد1 زنگوييه سفلي  
  بنستان خرم اباد زنگوييه عليا  
  شهرك طالقاني رمضاني زين اباد  
  ابراهيم اباد ريزوئيه سرخ بيد  
  احمداباديلمقاني سلطان اباد سرزه سفلي  
  ارجمنديه كهنوج سرزه عليا  
  عبداله اباد اب نهروبالا سينوئيه  
  عريزاباد اب نهروپائين شاهرخ اباد  
  فيروزاباد باب بلوچي شهرسازي درگر  
  خانوك بيدخواجه فتح اباد  
  درابدوئيه سفلي چشمه پودنه اي كريكو  
  درابدوئيه عليا چشمه قلقلي گلبانك  
  ابراهيم اباد حسين آباد2 گلي تابه  
  عفت اباد درچاه گنجشكوئيه  
  گليكون درزرد گودانار  
  حميديه /ملك اباد درزنگلان گودباقر  
  حتكن ده كرو گوران  
  اسفندزار درگاوان سراپرده  
  اولنگ دراز ده اقاخان سيريز  
  باب ماكي رشك وسطي اسلام ابادانقلاب  
  پلنگو رودشور جواديه  
  پنج چاري سبتك چاه بنه  
  پوزتير سعيداباد ده بالا  
  ترانكستان سفيدار دهنو  
  تنگوئيه سلمان شهر رحمت اباد  
  چك چك اباد عباس آباد2 سيريز  
  چنگوئيه باغ قدرت اباد عباس اباد  
  حتكن گزگونو فتح اباد  
  حسين اباد نجف اباد گلستان  
  خوش كاف هزارگز محموداباد  
  ده حسن كوچك درسنجدو موروييه  
  ده ميلان گودشيرو همكار  
  دهنو دهنه گودو درباغ  
  رودخوني تنگلو محمداباد  
  سرباغ رومور فيروزاباد  
  سرتختي هشوني بالا احمداباد  
  سكوكان ده حسين هرو  
  گريكوپائين چمايي هسومند  
  گريكوبالا در هفت كوه اناروييه  
  گزاني بالا سنجدو اكبر آباد1  
  گزاني پائين سونائيه اكبر آباد2  
  گوددرگنج سيلابخورپائين بستان اباد  
  گودسيب شوراباد ده خواجه  
  گودفيروز فردوس دهنوسنگ  
  گودگردو قطروييه رحمت ابادده اقائي  
  گودنخودي كريكستان سنگ  
  گوش دردان كلي كوئيه هم سيج  
  محمداباد يزدان اباد علي اباد  
  مدبون بيل اباد    
  هنگربالا تلخاب    
  انجيردر توكل اباد    
  ايوب اباد جلال اباد    
  بن گوداسپيدار حجت اباد    
  چشمه سرگدار حسين ابادجهانگيرخان1    
  گوداسپيدار خسرواباد    
  گودبغل جنگل دهنوهمت ابادشور    
  چشمه باغوئيه رحمت ابادشور    
  ده حسين رضاابادشور    
  چشمه شكراله سعيداباد    
  درگر باب گهر سلطان اباد    
  دروتي عباس اباد    
  رئيسي عيش اباد    
  پشته مورو فقيراباد    
  خمرودوئيه /امروئيه فيض ابادشور    
  حوريك محمدابادگلشن    
  حيكان پائين /اسماعيل اباد نوش اباد    
  دراب يزدان اباد    
  درگرسا ده فياض    
  ده قاضي طاهراباد    
  سرودان فتح اباديزدان اباد    
  سوسفيد سلسبيل    
  سيلابخوربالا علي ابادسفلي    
  شاه محمدي كهنوج    
  علي اباد شهرك شهيدرجائي    
  كهنوج حصن ابادبالا    
  گم تنگ حصن ابادپائين    
  گودالنگو خالق اباد    
  هنگر شريف اباد    
  هنگرپائين محمداباديزدان اباد    
  گنبدو نعيم اباد    
  گودكيميه اكبراباديزدان اباد    
  حيكان بالا شاهرخ اباد    
  گوديوسف فتح اباد شور    
  تنگل سرگدار نصراباد    
  سرگدار