Sirjan

    سیرجان

     
 

نام اين شهر سيرگان بوده است و بناي آن را به بهمن پادشاه اشكاني نسبت مي‌دهند ، عرب آن را سيرجان مي‌نامد. در قرون وسطي ايالت كرمان داراي دو كرسي بود: سيرجان و بردسير . جغرافيا نويسان اسلامي سيرجان را به صورت السيرجان ضبط كرده‌اند . خرابه‌هايي كه در ساليان اخير در محل قلعه سنگ در شرق سعيدآباد بر سر راه بافت كشف شده به احتمال زياد همان محل سيرجان قديم است . پس از استيلاي مسلمانان بر ايران ، كرمان همچنان مركز ايالت بود و اين موقعيت را تا اواسط قرن چهارم هجري كه جنوب ايران به تصرف آل بويه درآمد حفظ كرده بود. در زمان اين سلسله كرسي ايالت كرمان از سيرجان بردسير منتقل شد ، به همين علت سيرجان اهميت و اعتبار خود را از دست داد . بنا به گفته مقدسي ، سيرجان در زمان آل‌بويه از شيراز بزرگ‌تر بوده است و دومين شهر ايالت كرمان محسوب مي‌شده و 45 مسجد كوچك و بزرگ داشته است. بعد از حلمه مغول ، سيرجان به تصرف سلاطين آل مظفر درآمد و بعد از انقراض اين سلسله توسط امير تيمور ، والي سيرجان گودرز نامي بود كه همچنان به نام آل مظفر در آنجا حكومت مي‌كرد . تيموريان بعد از دو سال محاصره شهر را به تصرف درآوردند و آن را به ويرانه‌اي مبدل ساختند.
سيرجان امروزي رو به آبادي و توسعه تجاري و صنعتي است و بارانداز معروف و پررونقي دارد. شهر سيرجان به دليل موقعيت خاص جغرافيايي و استقرارش بر سر راه‌هاي ارتباطي كرمان، يزد، بندرعباس، شيراز و نيز وجود زمين‌هاي كشاورزي حاصلخيز و منابع بسيار غني معدني، از دير باز تاكنون پذيراي مهاجرين مختلف بوده است كه در رشد و توسعه آن مؤثر بوده‌اند .

 
  شريف اباد چهارگنبد بلورد  
  امين اباد ابرجو اردا  
  حجت اباد احمدابادميلوئيه عليا اسطور  
  حسن ابادكلانتري ارچندان اكبراباد  
  حسين ابادشيخ اسماعيلي اميراباداميرقلي  
  سيداني امردوييه سفلي باكلان پائين  
  شريف اباد باغو بلبلي  
  صالح ابادشماره1 برزاباد قاسم اباد  
  عباس اباد بيدبريان بن كوه  
  عيش اباد بيدشاهي 1 پشت كوه  
  قائم اباد پشت ايران بيدمغون  
  كريم ابادصالح پوزه بريده بيدوئيه  
  محمداباداميني ترش اب تل پهن  
  محمدابادميل دوسر تنگله چشمه بغل  
  محمودابادنظري تنگوييه چشمه سفلي  
  مراداباد جيرجان حسين اباد  
  نصراباد چشمه ترش خرمه  
  تاج اباد حتان ده بداغ  
  چاه گبار حسين اباد2 ده شيخ  
  حسن ابادبلوك حسين بيگي ده عليجان  
  دهنو1 حمزه اقا ده علي اقا  
  دهنو2 خارقون دهنواسطور  
  شريك اباد درنا1 دين ياري  
  شهراباد درنا2 زمزرج  
  فخراباد1 دره سرخان زيارت بالا  
  فيروزه ده عباس زيارت پائين  
  محمداباداخوندي ده علي سنجدوئيه  
  مظفراباد دهنو1 شلدان پائين  
  حسين ابادشماره 3 رخنه انجير شهراباد  
  مهدي اباد2 سراج شهسواري  
  موتوراد سرخوان شيخ جمال  
  نارو سليماني علي ابادتيلكو  
  فخراباد2 سوخته چال علي ابادقيچي  
  علي علي بيگي سوخته چال علي مرادي  
  دهنومياني شمس اباد فيروزاباد  
  مهدي اباد3 علي اباد1 كدوكار  
  دهنو3 كم ديلو كشگوئيه  
  نوراباد كريگوه كلاهي  
  مجيديه مراد اباد كلكلي تكزه كنگردان  
  باسفرجان كواران 2 كهن سياه  
  دولت ابادكفهز كوير كهن گرد  
  جلال اباد كهن سرخ اغالي كهن ميان  
  خيرابادكفه كهوييه گودگراز  
  عين البقر گزوئيه گهرد  
  حسين ابادشماره 2 گودخم ملوئيه  
  جعفراباد مظفرئيه مياندواب  
  جليل اباد (رضوان ) مهن نراب  
  حسين ابادباقري ناصريه نصراباد  
  حسين ابادخاني يوسف اباد باش ابدان  
  حسين ابادشماره 1 بيدشاهي 2 حسين ابادسوچ  
  خانمي ابدان رزسفلي دهنوتذرج  
  ريگ اباد ابدان رزعليا سوچ پايين  
  سلطاني ابدان سفلي كهن مور  
  شكارگه ابرقان گودباغ  
  علي ابادسيدرضا اشيانه شكاراباد  
  فردوس اباد اكبراباد همت اباد  
  فيض اباد1 امرودوئيه قليچخاني  
  مهدي اباد1 باب هنزسفلي حسين ابادسفلي  
  يحيي اباد باب هنزعليا ابپنك گهرد  
 

اميراباد(چاه قنبرئ )

برروز اب بندئ  
  ايزداباد بزنكوئيه قهقرائيه  
  حسين اباد بلبلي باب حصار  
  ده برز بيدويه باكلان بالا  
  ده تركان پل پروست بن اباد  
  ده قطب الدين تكزه بن اب  
  فيض اباد2 جيروييه بوجان  
  قادراباد چشمه عالي خاني بيدابوالقاسم  
  قطاربنه چناركف بيدچنزي  
  كريم ابادكفه حسين اباد بيدشيرين  
  گل چشمه خاكي سفلي بيدگج  
  لاي گز دارپا بيدلوك  
  محشراباد درده جلالي  
  محمودابادحسين صفر دروئيه چشمه عليا  
  مهدي اباد احمدي دعوائي چشمه نعمت  
  ناصريه دوماهيه سفلي چنار  
 

اميريه (چاه كله بالا)

دوماهيه عليا چناروييه  
  پرپا ده گلابي حيدراباد  
  ميانكوزيارت ده نقدي دارپا  
  گلي كو دهنو2 درگيرا  
  حسن اباد رشيداباد ده خينو  
  رزواباد سرسنگوييه ده عيسي  
  بزگرو سنگري ده مريم  
  حسين ابادافضلي سيروييه رمجون  
  مهراوران 3 عشرت اباد زارجوئيه  
  علي ابادشماره 1 فردوس اباد زنجيراويز  
  صالح اباد2 فريزن عليا زين اباد  
  علي ابادقطاربنه فلك اباد سمته  
  گلستان قره ياغدي شلدان بالا  
  گرگاب كرپوييه طاهري  
  احمدابادبرادران كمال اباد علي ابادده شكنان  
  احمدابادنيازمردي گل بسر علي ابادگهرد  
  تاج اباد گلنااباد عيش اباد  
  درويش سلطاني گلواندرزاني فيروزاباد  
  محمدابادطاقي گنده چوقن قندبام دهان  
  حبيب اله قاسمي نژاد گودكن 1 كم كلاغ  
  دشت زر گوركش كمرسفيد  
  رضوان اباد گوركن عليا كهن ميان  
  شريك اباد گيفكوييه گاريچ  
  كريم اباد مافان گلزار  
  شمس اباد ماكان گلواونگ اسطور  
  چاه باغ بهش ماهي اباد گلوسياه  
  عباس اباد محسن اباد گوغين  
  جلال اباد محمدقلي سفلي لرداب  
  همت ابادچاه زهراپائين محمديه محمداباد  
  احمدابادبرادران غربي مقصوداباد مريم حوري  
  قره تپه جديد1 موردوييه مهدي اباد  
  قره تپه عشايري 2 نرده ميخ سفيد  
  محمدرفيع رفسنجاني يارقلي بيگ نظراباد  
  حسين ابادقليدي ده ميان نوزايي  
  چشمه سفيد نظام اباد يحيي اباد  
  گرداب يحيي اباد اكبرابادراه نيز  
  قطارگز مندلي تذرج  
  گلستان كل كلي خيراباد  
  نوكن امردوئيه عليا راه نيز  
  جنت اباد1 صدرالدين سوچ بالا  
  شريك ابادمختارعباسلو محمدقلي عليا گول اباد  
  داربست 1 دلوندعليا محمدابادتزرج  
  فائيزي محمدقلي مياني چشمه سيف الهي  
  قطارگزگدعلي صالح ابادسفلي چاه بي برت  
  اكبر اباد نوكن قلندري پرت لكا  
  كاظم اباد خمرو توييه 1 عشق اباد  
  سعيديه گوركن سفلي چشمه اويه  
  محمديه حكيم پور شهاب علي كت گزلوئيه  
  ناتيزاباد قره چشمه زيداباد  
  نوراباد چشمه ملكي ابراهيم ابادزردوئيه  
  بيدسرا سرگدار اكبراباد  
  رحمت اباد علي بندوعليا اله اباد  
  همت ابادچاه زهرابالا گردوچوار اميراباد  
  مهدي ابادطاقي خوري حافظاباد  
  بگسي1 فيض اباد حبيب اباد  
  محمودابادسيد سلطان حسيني عليا حسين اباداب باريكو  
  جمال اباد شفيع كشته دارينوئيه  
  خليل اباد كورگه ده مير  
  محمودابادسيد احمدابادميلوئيه سفلي دهنوقلعه عليا  
  نصرت اباد احمدي رحيم ابادخواجه  
  همت اباد باغچه سلطان اباد  
  اسماعيل اباد باغ باغان كاظم اباد  
  بهاابادسفلي بيدبستان محمديه  
  بهاابادعليا توراني 1 محمودابادبياباني  
  حسن ابادشاهزاده جمالي محمودابادقلي  
  حسين ابادعبداله چاهي باباحاجي  
  خيراباد چنار جعفراباد  
  عباس ابادچهارده معصوم چناران چوران  
  عماداباد چوران حسن ابادمهرابجان  
  عيش اباد خليل اباد دراب اباد  
  مباركه ده بالا دشت زر  
  محمدابادميرزا ده عبدي اسلام اباد  
  ملك اباد ده لوئي ركن اباد  
  اصغرابادارجمند ده محمود عباس ابادپيشت  
  اميرابادشول رضوان قاسم اباد1  
  انورابادمحمودزينلي زاريون محمداباددرويش  
  بهجت اباد سرخ گيتوئيه ملاحاجي  
  حسين ابادنظام سرمور منصوراباد  
  دارستان سفته مهدي اباد  
  ده قاضي سفيدوئيه نعمت اباددختران  
  رضوان اباد سنجدوييه پاريز  
  صيف اباد/سيف اباد سنگ اتش ابرغون  
  شريف اباد شاه قلي ابگرم  
  صالح اباد شورك ارچنو1  
  عبدل اباد صلوييه باداموئيه  
  علي ابادخشك طپق النگ بيدزنجيره  
  قادراباد كبگوئيه بش لاله بالا  
  مافون كبگان بيدسيران  
  ماهي اباد كواران 1 بيدان  
  ملك اباد كهن برز پسوجبان  
  مهديه مسلمي كهن سفيد تل كلاهي  
  كمال اباد گراغون تلباغچه  
  ابراهيم اباد گنبد توتوئيه  
  تاج ابادقلعه سنگ محمداباد تيچنگوئيه  
  اله اباد محموداباد توگزان  
  ايزداباد مهرباني جعفراباد  
  تفضل اباد نصراباد جيرستان  
  حسن اباد هويشان چشمه بورك  
  حسين ابادحاج رشيد اب باريكو چشمه لالاسوز  
  حميديه ابدان عليا چگو  
  خسرواني احره حاجي آباد1  
  رضااباد اسلام اباد حسن آباد2  
  رمجرد اله اباد حسن ابادسفلي  
  شريف اباد بابوجهرعليا حسن ابادشاهقلي  
  فخراباد باراني حسين آباد5  
  قاسم اباد بن گرمو حسين آباد2  
  كفريز تخت حسين ابادخواجه عبداله  
  محمدابادانوري تقركوييه حسين آباد3  
  محموداباد تكيه حسين ابادپائين  
  حسين اباددرمجرد جان احمدي حيران اباد  
  نجف اباد چشمه سرخ خيراباد  
  احمدابادخواجه چشمه قندي درتيري  
  احمدابادسيدميرزا چلپوي درندو  
  اكبراباد حسن اباد دلنگان  
  امامزاده علي خمروتوييه 2 دويدو  
  بهجت ابادكفه دلوندسفلي ده اكبر  
  توانير ده شيخ ده پلاسي  
  حجت اباد راغين ده حبيب الله  
  حسين ابادهنرخواه زرگرسفلي ده حيدرعلي  
  دهنوشاه حسين خاني زرگرعليا ده درويش1  
  رحيم اباد سلطان حسيني سفلي ده سعدي  
  رحيم ابادسفلي سنگ سياه ده سنگ تراش  
  سعادت اباد سنگ شيرين ده سيد  
  سليمانيه شبلك ده شور  
  شاه اباد شريك اباد ده شيرك  
  عزتاباد شوق اباد ده علي ملاحسين  
  علي ابادخواجه عباس اباد ده قربونياسفلي  
  علي ابادشيخ علي اباد2 ده قربونياعليا  
  كريم اباد فريزن سفلي ده قلي  
  كهن شهرعليا قاسم اباد ده قلي خروس  
  محمودابادشيخ كرسف ده كليجه  
  مراداباد كريم اباد ده گندي  
  مظفراباد كهن اباد ده لولي  
  مهدي اباد كهن برز ده مسلم  
  دهنوقلعه سنگ كهن قلعه ده مياني 2  
  حسين ابادمحمدرضاخاني گرازي ده مياني عليا  
  وحدت اباد گلي سياه ده نعمت اله  
  برج اباد گنبدكنار ده نونارنجي  
  جلال اباد مادين دهنو2  
  جنت اباد مهاركش دهنوعبدالرحيم  
  رحمت اباد مورزنگي دهنه حسين اباد  
  صفت اباد مورسرخ دهوپائين  
  عباس ابادقلعه سنگ نوران رحمت اباد  
  فرح اباد توراني 2 رضااباد  
  قطبيه گلوقرباني روچون سفلي  
  كهن شهرسفلي تك زه زارچو1  
  محمدابادمقدسي خرم اباد زارچو2  
  منصوراباد دولت اباد زارون  
  چشمه كليته بابوجهرسفلي زنده بگور  
  عشايرافراشته خاكي عليا زنگالو  
  سعادت اباد كهنوج ياسرگو  
  اب بندباغ علي بندوسفلي سفيدالو  
  اب مسكه دودونگه سه گلونسار  
  ابقلي پيچ بلاغ سياه دره  
  الله اباد حميداباد شاهرود  
  بروئيه باغ نائي شقينوعليا  
  جوب جر چشمه جملو شقينوسفلي  
  چاچاهو گسنگ شمس اباد  
  چپوئيه بيدستان شمس پور  
  چشمه مريم   شول اباد  
  حاجي اباد   صادق اباد  
  خرشكن   عبدل اباد  
  خمبروتوئيه   عظيم اباد  
  خوردان   علي آباد1  
  درقلاتو   علي ابادخواجه سعيدي  
  دركار   عيش اباد  
  دره جستي   قاسم اباد  
  دودرون   قطاربنه  
  ده خواجه   قياسي  
  ده تك   كبگوئيه  
  ده چين   كت گرگ  
  ده مزار   كت گرگ بالا  
  ده ميان   كت گرگ پائين  
  زرگوئيه   كرنگو  
  سبزگجين   كل اله  
  سلطانمرادي   كنتوت  
  سه گداركردها   كنجين  
  سه گدارنجمي   كهن زرد  
  سينه بنه   كهن سر  
  شاه قوچ   كهوييه  
  شوق عليا   گدارو  
  عزيزاباد   گراشك  
  كسمون   گستوييه  
  كهنوئيه   گليگه  
  گرگين   گودزارچوئيه  
  گودوئيه   گودگردو  
  گويين   گودهادي  
  لاي شكال   گودتل سياه  
  لاي شيره   محمداسماعيل  
  لاي محشورسفلي   محمديه بالا  
  لامور   محمديه پائين  
  لاي سيب   مهدي آباد1  
  لاي كودك   ميرزامحمودي  
  لاي نيگو   ميده سفلي  
  موردين   ميده عليا  
  مهدي اباد   نبات اباد  
  مهكوئيه   نوچون  
  نصيراباد   هفت كند  
  وكيل اباد   حاجي آباد2  
  هم گلو   خمبروتوئيه1  
  همسريش   رحمت ابادصالحي ها  
  همشينه   ده يوسف علي  
  باغكوئيه   سنگ كتو  
  ده سراج   فتح اباد  
  ده قاضي   دهنو1  
  دهنو   مهدي آباد3  
  سروستان   مورو  
  سعادت اباد   حسين آباد4  
  عرب اباد   مهكي  
  فتح اباد   دره زار  
  كران   گودحاج محمدي  
  كركوئيه عليا   محموداباد  
  كركوئيه سفلي   علي آباد2  
  كله چاه   هودو  
  كورگاه   علي آباد3  
  يحيي اباد   خمبروتوتيه2  
  سرتخت   كليكو  
  حيدراباد   دهنو  
  دهنو2   ده عاقلي  
  بيدعلي   چشمه گدا/چشمه ده گدا  
  عباس اباد   جمال ابادبالا  
  رحمت اباد   كاه مرغان  
  گداره   ده اهنگر  
  سد تنگوئيه   ده قرباني  
 

گود گريكي (ده محمد عبدا له )

  ده حسن كرم علي  
  باغ خشك   ده گنجي  
  بيدخواب   حسن آباد5  
  چناربرين   ده مياني عليا2  
  حسن آباد1   ده درويش2  
  ده دعوايي   ده حسن علي  
  فريدون   ارديزعليا  
  گوش تركي   اسفند  
  اسحق اباد   بادمو  
  اميرابادسوخك   تكزه  
  حسن آباد2   حسن آباد1  
  حسين آباد2   حسن ابادعليا  
  دولت اباد   درق  
  ده مرغي   ده انبرو  
  شريف اباد   ده مياني 1  
  فيروزاباد   دهنه زارون  
  هنديم   دهنومحمدسلماني  
      روچون عليا  
      زه كوئيه  
      سه گلو  
      شوروئيه سفلي  
      شوروييه عليا  
      شوق سفلي  
      شوق عليا  
      عباس اباد  
      فيض اباد  
      قادراباد  
      گردكوه  
      گودكنارك  
      لافوئيه  
      ميده وسطي  
      نوقند  
      هجوييه سفلي  
      هجوييه عليا  
      هفده چنار  
      همت اباد  
      هنديز  
      هنگوييه  
      حسن آباد3  
      حسن آباد4  
      حسين آباد1  
      جونوئيه  
      ده بهاالدين  
      گودكنارك بالا  
      ده مياني سفلي  
      زيارت شاه غريب  
      ارديزسفلي  
      ارچنو2  
      بندرحسين اباد  
      گرمه كن