Shahre babak

   شهر بابک

     
 

 
شهر بابك از شهرهاي قديمي ايران است و بناي آن را به بابك پدر اردشير بابكان نسبت مي‌دهند. اردشير بابكان مؤسس سلسله سلاطين ساساني بوده و شهر فعلي بابك در آن زمان از توابع كرمان محسوب مي‌شده است. جغرافي‌دانان مانند اصطخري و مقدسي و ديگران از آن نام برده ولي درباره آن توضيح بيشتري نداده‌اند. حمدالله مستوفي نيز در كتاب نزهه‌القلوب آن را از توابع كرمان دانسته است. در كل مي‌توان گفت كه پيشينه تاريخي شهر بابك با جغرافياي تاريخي كرمان در هم آميخته است.

 
  جوزم پاقلعه استبرق  
  ابراهيم اباد ابدون انجير اب باد  
  بادوميه ابرستان احمدابادوطن  
  پدا باب هيه استبرق  
  تنگاله پائين باغ سوخته اسكندريه  
  تيدوئيه بالا برزنجان اشكور  
  جنت اباد پاقلعه بوذرجمهري  
  جوبنو پاگدار بيدكوئيه  
  جوزم پلالو تيدوئيه  
  جهاداباد پيش استا چاري  
  چاورچي تيدو حسين اباد  
  حسين آباد1 چشمه خضر حسين ابادتل سياه  
  دربيدوييه چشمه قربان حسين ابادرومني  
  ده حاجي ده شوليا خليل اباد  
  ده كلانتر ريسه خيراباد  
  دهشادوييه سرخان دهنگره  
  دهنوعلي قربان شمس اباد ده بغل  
  سغينوئيه صدراباد ده بهروز  
  سنجداباد فيض اباد ده حاجي  
  شنگوئيه پائين قلندري ده شجاع  
  شنگلوئيه بالا كم سياه عزيزابادده مراد  
  طزرج گيشه ده نو  
  سنجدو كهنوج زرمه  
  كم سفيدسفلي گزبلند شفاييه  
  كرنگو لاي بنودر شمشيرگرد  
  كمكوييه لاي خونگي مزرفه شهيداسماعيلي  
  كهتوييه محمداباد فراباد  
  ده قاسم مرج قاسم اباد/احمداسلامي  
  گودسرخ گل اباد كلين  
  لقمه گيرو پيدونو كمال اباد  
  لاريسي درتك كوشك برزي  
  ماهي اباد زرقستان كوشك مردان  
  معصوم اباد لاسياه كويري  
  مهرپائين توكلي كيشوئيه  
  تنگ گريبان چاه بندان مهرجرد  
  ده چلاقي تتكوه پس اب  
  رمجردبالا نيكو ده مراد  
  رمجردپائين مهرگياه كاظم ابادشريف پور  
  زاروييه سفلي لاي شيردر مهدي اباد شيواني  
  ده بيد ادورستان بهمن اباد  
  تيدوئيه پايين باغهاي تيره حيدراباد  
  ديگ اباد ده گردو ده شاهمراد  
  برج دم دهنه مهرنغوذئيه روزبه اباد  
  كم سفيدعليا چاهوئيه مهراباد  
  ده ديوانه لائ بندروييه زنگي اباد  
  رضااباد لائ در كوئيه سهراب  
  احمدابادپشت كن خاتون اباد علي اباد  
  ارغوان حسين ابادحصاروئيه گلوزرداب  
  امردوئيه عبدل اباد محمدابادشكور  
  بن توت فيروزاباد نصرت اباد  
  بهزادان جويان حيدرابادسهراب  
  بهنوابالا حسين اباد خبر  
  بهنواپائين خاتون اباد پامبائيه  
  پارسكوه سفلي سليماني تلخستان  
  پارسكوه عليا علي اباد چاه بنه  
  ترشكوه فتح اباد حاجي اباد  
  تنگاله بالا كهنويه حاجي ابادسرخان گوني  
  حوريان پزداباد خادوئيه  
  دهنو1 پرواربندي ابراهيمي خبر  
  دهنو2 برفه خيراباد  
  دهنوبن توت حصاروييه دره دهو  
  رزوئيه ده دباغ ده پايين  
  روگوشوئيه سفلي ده زين الدين دهنوپائين  
  روگوشوئيه عليا عباس ابادعلينقي دهوييه  
  زري بندو فرخ زاد روح اباد  
  زمان سفلي گهرت سراسياب  
  زمان عليا محمدابادسيدها سنجدوئيه  
  سرتخت محمدابادمرتضي سه چاه  
  سرخوييه يوسف اباد صفي اباد  
  طرفه محمدابادبرفه علي ابادملخي  
  علي ابادروگوشوئيه ابراهيم اباد كم پيازو  
  قطب اباد دهنو كم كوييه  
  كهت نو اسلام اباد /1سفائوييه اسلامي گريو  
  گدنه توكل اباد/اتفاق اباد گزدان  
  گرما خورسند گزوييه  
  لاطلا خورسند گلنار  
  محمدابادروگوشوئيه اميرابادقنات روباه محمداباد  
  مورپهن بالا چاجاني مراع  
  مورگور دقماني اسلام اباد  
  نيسانك ده حسب بيدزرد  
  هني رباط زنگوئيه  
  اسحق اباد ساريج كهتوئيه  
  بيدسوخته سراسياب احمداباد  
  دولت اباد توكل اباد جعفرابادسالوئيه  
  كبودان كهنوج دولت آباد  
  زاروييه عليا منزل اباد لاور  
  دهج موروئيه فيض اباد  
  احمدابادخياري نصرت اباد علي اباد غياثي  
  احمدابادگود علي ابادرباط تم تاروئيه  
  اسپاروئيه جعفراباد مهراباد  
  اسلام اباد ابادان حسيني پير ماران  
  النگ پودوئيه هاشم اباد اب در  
  اميراباد چاه باغ اكبراباد  
  بادوئيه سفلي حسين ابادرباط باشك  
  بادوييه عليا حسين ابادمدوار برسون  
  باغ نوري سفلي شوربزن بروجال  
  اب تروئييه /باغنوري عليا علي ابادكافي بيدستان  
  باغ نوري وسط مدوار توران  
  تركان مدوارات حسن اباد  
  توتا اب گندمان حسن ابادپيركر  
  چاه برشك اندراسفلي حسين اباد/حسن ابادابكوييه  
  چغوتوييه بالاخوني حسين اباد  
  حاجي اباد غزال خوربند  
  حاجي اباد دغندر دره تنگ  
  حسين اباد/ده پايين ده بره دره كيوان  
  خاتون اباد دهكده ده طهماسب  
  مهدئ آباد / خان مهران سفلي سر بهاره1 ده علي خان  
  خان مهران عليا كواروبالا رستم اباد  
  خادميه /خان نسا كواروپائين سالوييه  
  خياري سفلي لابيدو سه كلمبه  
  خياري عليا لاگردو سياهوئيه  
  خياري وسطي لاگلر شاهينو  
  خيرابادسفلي مزارع شمس اباد  
  خيرابادعليا مسينان علي اباد1  
  درب حمزه اشوب سفلي فرح اباد  
  درب كهت اشوب عليا كدر  
  درختستان اشوب وسطي كندر  
  دره ذرب سفلي اكبراباد گودگوهر  
  دره ذرب عليا بريكو كهتو  
  درودمند بشته محموداباد  
  درگزون بونو مورخورمدو  
  ده اعلا بهرام اباد ميرنال  
  دهنو بهنوييه نارو  
  دهنوجمعه بيدارستان /بيدارسيلان نازوييه  
  دهنونجف اباد چاه كاهي هنجرك بالا  
  سليمان اباد چپي هنجرك پائين  
  زاردوييه چهارجزسفلي محمدابادسرخوئيه  
  ركن ابادعليا/ركن اباد چهارجزعليا دهنو كندر  
  كوهساربالا/آسرخ كهسوبالا حسن ابادجنگو جعفراباد  
  كوهسارپائين /سرخ كهسوپائين خون خالدين ولي اباد  
  سياهوئيه درئيدوئيه ميمند  
  سينه غاز/سينه خوار درشيخان ابدرميان  
  شورابادسفلي درگري اهرن در  
  شورابادعليا ده بابو اكبراباد  
  عباس اباد ده رامسر امردوييه  
  عزت اباد دهنو2 انجيره  
  علي آباد1 دهنو3 باغ پائين  
  عمراباد دينكو بن لا  
  فتح اباد رندان بي جو  
  فيض اباد سلطان مظفر پاي دژ  
  قاضي اباد سنجدكوه پدو  
  پوشادوئيه سنجدو1 پدوئيه  
  كجوييه شيبزه پشت گر  
  كهتوبك شيخ عبدالهي پوراز  
  گزبلند عبداله اباد سرگله  
  كهن سبز/كهن گيجه علي اباد تائي  
  لوگرد كم سرخ تلخستان  
  لاي درزاردوييه كمپساختماني ميدوك تيلا  
  ماواي سفلي كن عبداله چشمه سفيد  
  ماواي عليا كن گز چنار  
  ماواي وسط كنگ حدكنوئيه  
  محمداباد كهترود حسين ابادسفلي  
  مدوارارجنو كيمارك حسين ابادعليا/پيش رودخانه  
  مهدي اباد گازرون دربنه  
  نظام اباد گرگوش بالا دربيد  
  هاشم اباد گريو درخوني  
  هنزائيه گزو دركوئيه  
  هيچوئيه گشنيزوييه دنبه عليا  
  مدوار گل بيدو دنبه نصراله  
  لامسه گمبكو ده اخوند  
  سرخ اباد گودنانواسفلي ده بالا  
  اسب گير گودنانواعليا ده نجم  
  چهارخادوئيه لولي دهنه ابدر  
  دهنوخياري لاارزقي رزر  
 

هيجوييه بالا (عليا)

لابركن رزگله  
  جعفراباد لاتاج اباد رزملك  
  علي آباد2 لادربيدو سبلوييه  
  تقي اباد لادرميان سرداب  
  كهسوئيه لاريزو سرگدار1  
    لاشوره سنجدسفلي  
    لاگزبيد سنجدعليا  
    لامرزه سنگ اباد  
    ماليه كرم  
    ملخي كل حسين اباد  
    مهران كل مندوئيه  
    ميدوك كليلان  
    نديك كمرسفيد  
    هامنگو كموچك  
    هرناشك كهن مور  
    شوره يزدي گلاب  
    شوره الاقلي گوزكستان  
    منگويي لاي خيس  
    بادمجوني لازرد  
    سنجدو2 لاي شكركوئيه  
    چشمه بيدو لامور  
    احمداباد له لن  
    كسكوئيه لاي خورين  
    پونستان مشكان  
    درنيدوئيدپايين مورنگ 1  
    كمري ميمند  
    تنگوكاريك نازي اباد  
    بريكوئيه نوكن سفلي  
    لاپيازي التيقيا نوكن عليا  
    لاموري نيكو  
    لادينو كهن سفلي عليا  
    لاپيازي اميريا كوكوئيه  
    لاريسي هنگر  
    بيدملكي اب باد1  
    يارسوخته حومه  
   

ده لاسلماني (علياوسفلي)

كهن زران  
    ادوري ادورستان  
    اندراعليا خينو  
    اندراوسطي شيخ جمال  
    باغ بنه بندر  
    بيدوندر اب جدك  
    پاچناران اب باد2  
    ترنگ گردكوئيه  
    قوچون دردزدي  
    درباغ لاي ني  
    ده قاضي1 لاي گردو  
    رشكان لاي گوگير  
    رورز مورنگ 2  
    سرچينوبالا ده مراد  
    سرچينوپايين عولنگي  
    كم عروسك بالا سرقنات  
    كم عروسك پايين لاي ريشه كوه  
    كوه سنجان عين الديني  
    گري بالا كهنو  
    گري پائين غياسي  
    لاكمراسپيد درگازرو  
    محمداباد باغ مراد  
    ادرباغ    
    بادامستان پايين    
    باغ لا    
    بندوان    
    بيداخوند    
    بيدوئيه    
    خالنگ    
    خرمدره    
    دوزريو    
    ده قاضي2    
    دهنو1    
    سر بهاره2    
    سردرودخانه    
    سروشك    
    شبزه    
    فتح اباد    
    كاريگ    
    كمشكو    
    كهتوكرها    
    گرگوش پائين    
    گريو    
    گزگستان    
    گلخوار    
    گودكنو    
    لاتيركوه    
    لارسي    
    لاكومه صدا    
    مهني    
    يوسف اباد    
    تل قدير    
    بادامستان بالا    
    لاسفيدار