Anbar Abad

   عنبر آباد

     
  علي اباد جهاداباد امجز  
  خاتون اباد دوساري اب ميس  
  دهنواله وردي اميرابادنظريان اسفيچار  
  منصوريه شهرك شهيدبهشتي اسياب عليخان  
  يوسف آباد مراداباد امجز  
  سعيداباد پاتلي پاگدار  
  مشاع 1سليمان اباد خيراباد پاگدارامجز  
  اله ابادجهانگيرخان رحمت آباد پشته نخودي  
  سلمان ابادجهانگيرخان ميثم اباد پشته شاهان  
  شوكت آباد نظم آباد پشته كارون  
  عزيزابادشيباني شهرك شهيدسالاري جم  
  توكل اباد شهرك شهيددهقان پور خررود  
  حاجي ابادميرحسيني شهرك دهدشت دررود  
  حجت آباد ريگ اباد دسك  
  حميداباد احمداباد دهنه گمركان  
  شهرك ده رضا اختياراباد سربگ  
  علي ابادقديري بهار كهور سنگ ستان  
  كريم آباد جمال ابادقديري بندرگشكين  
  گرگ آباد چهل مني ماريان  
  مشاع 1سليمان ابادشهرك بلوچ خاتون ابادمهيمي درزرون  
  پشتكوه عباس اباد زريب  
  هيئت آباد عبداله اباد كله بندان  
  محمداباد فرخ اباد سرگنبه  
  اكبراباد قناتنو رزم هوا  
  حسين ابادلولي لردميدان باغ الاده  
  خضراباد مشاع 30جهاداباد باغ سرخه  
  ريگ اباد مشاع 3تل شيراز بگ زردالو  
  لردخران مشاع 6تل شيراز قهاب  
  محطوط اباد مهتابي باغ كوه  
  هادي اباد ميرابادعبدي سلطاني  
  اميرابادكت گرگ سلمان اباد هوراني  
  زيارت كت گرگ مشاع 33جهاداباد سردر2  
  شمس اباد مشاع 32جهاداباد دربيدان  
  عباس اباد مشاع 5تل شيراز سرطاقين  
  محمودابادبرومند اسماعيلي بن بهكين  
  ناصراباد اسماعيلي سفلي زيواري  
  قنات كلنتر اكبرابادحمزه اي ده محمدميررضا  
  حسين اباد اميراباد استانه  
  دهنوشهسوارخان بلوك انارو ئيه  
  كريم ابادسفلي چيل اباد انتارك  
  كنارصندل رضااباد بن طاقين  
  اكبراباد سمك بندرزو  
  اله ابادعليا سيداباد بنه سيب  
  حسين اباددهدار علي اباد بيدو  
  سيدابادايلخاني گلناباد پشت خوني  
  ورامين مرسل اباد تركو  
  ابراهيم اباد سالاريه خروش  
  اله اباددهقاني حسن اباد درين  
  شريف اباد دولت اباد دورودخانه  
  گزصالح عليا كهن ده خان  
  اببرده كهن پنچرك ده ملاها  
  حسين ابادجني مراداباد رايك  
  ابگرم الله ابادابوسعيدي رودمدان  
  اله ابادسفلي اكبرابادوزيري زمين بوستان  
  جنگل گرگي حسين ابادسفلي سم پو  
  حسين ابادجديد داروييه سردر1  
  كريم ابادعليا مشاع 1حجت خواجه حيدري سرزه  
  كل اباد مشاع 2علي لطفي سنگ انداز  
  گزصالح سفلي مشاع علي علي ابادئ سنگ مليده  
  اميرابادبالا علي ابادسادات سنگراه  
  بيگمان فتح اباد سوچناران  
  زحمت اباد مطاع قصبه  
  علي ابادخزايي علي ابادماركي نوراباد كره  
  فتح اباد مشاع سيف اله دري كشيت  
  قائميه مشاع 1محمودفلاح كمال الدين  
  قلعه كوچك سي پاره كمش  
  گزابادمنوچهري اسماعيل اباد گنائيت  
  نوراباد اسماعيلي عليا كهكمستان  
  حسن ابادنظريان اكبرابادبهرامي گردنه گوران  
  حسين ابادهرندي ايزداباد گردوفاطي  
  اميرابادپايين جنگل اباد گستگز  
  سعيد آباد حجت اباد گل مرگي  
  جزفتن عليا حسين ابادعليا گوريك  
  حيدراباد رستم اباد گوهر  
  طرج سعيدابادسفلي تنگ لجاري  
  قدرت اباد سعيدابادعليا رجوگان  
  كم حصل سلطان اباد اسياب ميرناصر  
  اتشون نامجو فرخ اباد گوربنگوئيه  
  سمسيلوئيه كروييه قلعه سنگ  
  علي اباد كل قنبر كلپوره اي  
  قاسماباد محمداباد دره احمدي  
  كنتكي محمدابادسفلي ريگي  
  كوگوئيه محمدابادعليا جمهور  
  كهنك شيباني چشمه داروئي چنوگان  
  موردان داروئيه بالا باغ نو  
  نصرت اباد حيدر اباد نارستان امجز  
  بهرام اباد جان محمدئ سه چناران  
  كهوراباد جبالبارزجنوبي بندرامجز  
  جزفتن سفلي گرمسار سراگو  
  حسن آباد1 بارده دچار  
  حسين ابادزين اباد پنوئيه سردرزارچوئيه  
  دهنوفتح المبين خراب بنه هرنگ  
  زاروكي ديدرك خومني گداران  
  قناتنو روداب بالا سروراباد  
  گنج ابادعليا رودفرق سياه چشم  
  نوبني شاه اباد سنگ اباد  
  ابگرم شيخ اباد بندنعل كن  
  چشمه طرج گرم زير گردوپهن  
  خليل اباد گرم سالاررضا خرمني درنا  
  دران اباد مشاع 1گزاباد درباغ  
  محمودابادمظاهري مشاع 6گزاباد گردوهاي بلند  
  اتشون عليا كلوك قطاريان  
  بلبلوكلانتر گوردراسبي كهكم اباد  
  تاج اباد مهاري لچاراباد  
  تل سياه رشته دو طاقوك  
  جي هل خرمري دودران  
  رزق اباد ميزرايگان سفلي سرمور  
  قرقطو شهرزاده اي گاوكان  
  كهوربگي مبزرايگان عليا دره چيي  
  گركوييه مهروئيه ده بنه  
  گنج ابادسفلي ده تنبو دره فولادي  
  لطفاباد دركول تمبوركي  
  محمودابادطوله گيري ده كاسه كرها لچردوئي  
  محمدابادعنبري ده پشته سرتو  
  محمدابادكلانتر هادي نمرده ده كوهن  
  نلينكوه اشكن كوه گزوئيه  
  حسين ابادمظفري سرتلان خونسا  
  ده گود امجديه بالا دراووه  
  مردهك دهنه بيد پشته بارجان  
  پتكوه مردار جوون  
  توكل اباد اشكم كوه دره كهكمون  
  حنا انارك سربهكين  
  كغاركي غيك شيخها ابداغوئيه  
  كوشك مور غيك هريدان پاي تل  
  سعداباد حجت اباد نرگسان  
  بلوكو مشاع 9گزاباد اغين  
  گزراه وروارعليا انجيرك  
  بنجو وود بن گلو  
  گازمحلت هريدان بن نويزان  
  جوزنان درب زيارت چشمه بندرتورك  
  حسين اباد روداب وسطي بندرخضر  
  دايمك روداب سفلي پده  
  زاخت موردان پشت رود  
  گلوحنا سرخكان تيغ سياه  
  مردهك كنارميري تيك پيش  
  ملك اباد ابناز چاه گرگ  
  مهدي اباد ابرخان جشمه بنه  
  ابسردوييه ابشار درب زيارت  
  بوالفتح برفگين درحمزه  
  تل سمند بگودلي زمين سيب  
  حاجي اباد بندر قلعه زنگيان  
  حسن اباد پشت قلعه كل ابدوغي  
  خوشكدان كهور خاتون مرده كلجك  
  دهنو درانجيروئيه كنارجولاهه  
  زهرايي درجگان كنجيدچار  
  سگين درچشمه كوشك  
  سمسيلي دركم مارگان  
  سوختگان ده منصور نرگسان  
  سورو سرزه نري بوستان  
  كنارستان شه دراز پي دل دل  
  كويزسفلي صوله درسروران /رزدران  
  كويزعليا فهاد باب عيسي  
  نوورك كرور غلام اباد  
  چاه حيدري كنارزاغان گزلنگ  
  تهرود كنارسبز دره روباه  
  مگينه كويران تنگ معدن  
  چاهك گردنه اشتر هبرو  
  لولي اباد مشاع 2گزاباد سرسگدان  
    مشاع 3گزاباد بندرذوالفقار  
    مشاع 4گزاباد ميان رود  
    مشاع 5گزاباد ابگرم  
    مشاع 7گزاباد استارم  
    مشاع 8گزاباد اسفند  
    وروارسفلي بارمشك  
    باغ اهني باغ دينار  
    زمين دراز بندرريز  
    نمازجا بهبود  
    ري زيال تيدران  
    درمورتي حاجي اباد  
    فاطي مرده سرجنگل  
    سردركول سنته  
    نلولي سنگ حسادي  
    اب پده شيركشي  
    پيركنار كوشك كلجك  
    سرخكهره جمودان  
    مكان گرگان درين  
    هنگران لجاراب  
    انارستان درم شوكي  
    بندرگاوسين طاويق  
    مورچين پيدن كوه  
    جوغني كنارو  
    گيو    
    بنه چهار    
    دورودخانه    
    امجديه پائين    
    مشاع 10گزاباد    
    توتان    
    ده گوئيه    
    گلوكنده    
    مشاع پنج پشتكوه دوساري    
    مشاع 6پشت كوه دوساري    
    مشاع 7پشت كوه دوساري    
    مشاع 6ب گزاباد    
    مشاع 11گزاباد