Kermanshah

    کرمانشاه

     
 

كرمانشاه يكي از باستاني‌ترين شهرهاي ايران است كه گفته مي‌شود توسط طهمورث ديوبند پادشاه افسانه‌اي پيشداديان- ساخته شده است. برخي از مورخين بناي آن را به بهرام پادشاه ساساني نسبت مي‌دهند. كرمانشاه در زمان قباد اول و انوشيروان ساساني به اوج عظمت خود رسيد. در قرن چهارم يكي از مورخان اسلامي از كرمانشاه به عنوان شهري زيبا در ميان اشجار و آب‌هاي روان ياد كرده است.تاورنيه، جهانگرد و بازرگان فرانسوي، كرمانشاه را به عنوان شهركي پرنعمت و آباد وصف كرده و چنين نوشته‌ است: هم زمان با حمله افغان و سقوط اصفهان كه طومار فرمانروايي خاندان صفوي در نورديده شد، كرمانشاه به جرم قرب جوار، با تهاجم عثماني‌ها مواجه گرديد و بار ديگر شهر رو به خرابي نهاد. نادر شاه به منظور آمادگي در مقابل تجاوز عثماني‌ها، به اين شهر توجهي خاص مبذول داشت. در اوايل حكومت شاه اسماعيل صفوي سلطان مراد آق قويونلو با 70 هزار نفر كرمانشاه و همدان را اشغال كرد.صفويه براي جلوگيري از تجاوز احتمالي امپراطوري عثماني اين شهر را مورد توجه قرار داد. در زمان شيخ عليخان زنگنه صدر اعظم صفوي به آباداني و رونق كرمانشاه افزوده شد، ولي در دورة افشاريه مورد هجوم عثماني‌ها قرار گرفت. اما نادرشاه عثماني‌ها را به عقب راند، ولي در اواخر زندگي نادرشاه، كرمانشاه با محاصره و تاراج عثماني‌ها مواجه شد. كرمانشاه در عهد زنديه دستخوش آشوب فراواني گرديد. به طوري كه در كتاب تحفه العالم عبدالصيف جزايري از كرمانشاه به عنوان خرابه نام برده شده است. در دورة قاجار تا حدي از حملات عثماني‌ها به ناحية كرمانشاه كاسته شد. به‌طوري كه در سال 1221ه.ق محمدعلي ميرزا به منظور جلوگيري از تجاوز عثماني‌ها در كرمانشاه مستقر شد.در سال 1267ه.ق، امام قلي ميرزا از طرف ناصرالدين شاه به سرحدادي كرمانشاه منصوب شد و مدت 25 سال در اين شهر حكومت كرد و در همين دوره بناهايي را احداث و به يادگار گذاشت. اين شهر در جنبش مشروطه سهمي به سزا داشت و در جنگ جهاني اول و دوم به تصرف قواي بيگانه درآمد و پس از پايان جنگ تخليه شد. در نتيجه جنگ تحميلي عراق عليه ايران، اين شهر خسارات زيادي ديد و پس از جنگ اقدامات مؤثري در جهت بازسازي آن صورت گرفت.

 
  عثمانوند سرفيروزاباد جلالوند  
  اشباخ توه روئيله حاجي محمد بربلوطستان پلكانه  
  جهانگيروند توه روئيله عليا تازه ابادخليفه  
  خشكه رودحسين چشمه كبود چشمه گچ  
  زيرچقاموسي چله سفلي چنارسفلي  
  سراب سرين خرگ اب وسطي خوبياران سفلي  
  سرجوب قلعه مسگره سراب سرفيروزاباد داروند  
  كمراباد سرچم دره بادام سفلي  
  گليل سرونوسفلي دره بادام عليا  
  مستعلي عليا سرونوعليا دوردشت  
  مسگره بالا طهنه سفلي دول معصوم  
  ورداران طلاسه ظلان سفلي سرجوب  
  سراييلان توه خاكي كوچك دانه سگري  
  دورگين كهريزعليا سولاب  
  انارك گاميزج سفلي سه چكان مله شاهي  
  انارك سفلي گاميزج وسطي شجاع  
  انارك عليا ميانه مفروضه طويله گاه سفلي  
  انجاب بوژان طاويران عليا طويله گاه عليا  
  پشت كبودجهانگيروند باغ طيغون كلك سفلي  
  چشمه شاهرخ مسگره سخرعليا كلك عليا  
  دره دوزخ طهنه عليا گراب  
  ديون فيروزابادپاچقا گليانه علي باقر  
  سلاطين كله جوب گلان  
  گلجيران گاميزج عليا لاله بگ  
  مسگره نجف اباد نوراز  
  ميدان باغ كرم بيگ ورگچگه زيد علي  
  وينه جيرانبلاغ تازه اباد خوبياران  
  پلكانه سامله سفلي بان رمضان  
  سيدعباس سامله عليا تلل  
  بيجك تپه سياه كل خوبياران عليا  
  پشتاله كژك ده عباسان  
  پشت تنگ شاه ميرزا كاروانه سفلي ده موسي  
  توامن شينه گزاف سفلي زنيلان عليا  
  جوجار گلم كبودوسطي سرزل  
  چشمه سرخ موسي نارنج سرائيلان سرقلعه  
  خرونان مهدي ابادسفلي قاپقوي  
  زردشيخ حسن نوجوب كله سان  
  زينلان سفلي نورعليا فريادرس  
  زينلان عليا چنار ياريجان عليا  
  سيد حسن اخوندي انجيرك  
  دارشيرخان تكيه طاويران سفلي پرگلي سفلي  
  شينه طاويران سفلي پرگلي عليا  
  قادرمرز پشته ريزه سفلي تازه ابادسرائيلان  
  كل كوشك تنوره توه خشكه  
  كلك بايه چشمه ماكان چشمه سرخ قبربابا  
  گيه در چله عليا چشمه كبودچنار  
  سرخدره دارامرودسفلي چشمه كبودسفلي  
  گرگاوان دارامرودعليا چشمه كبودعليا  
  مستعلي سفلي داربدره چنارعليا  
  مولي سرتپه زنگنه چناروسطي  
  نامدار شاهبداغ زنيلان سفلي  
  وزم خشكه رود قمش سراب كريان  
  هزارخاني كنارمرگ شاه ولي  
  پاقلعه خشكه رود كهريزسفلي قلعه سرخ  
  بالادربند گلم كبودعليا كريان  
  خرس ابادكوچك نورسفلي كله زرد  
  سياه كمر گدارپيرسفلي گاومره  
  كهريزكوربلاغ جلوسفلي مارخور  
  داردرفش تازه اباد گردكاندارسفلي ملك حسن ياريجان  
  تپه كبود تالاندشت ميانرود  
  باباجان پاليزي پشته ريزه وسطي ميرحسن  
  سراب نيلوفر جلوعليا ياريجان سفلي  
  شهرك سراب نيلوفر چالاب پائين پشت دربند  
  كهريزقلعه كهنه خرگ اب عليا كرم بست  
  گراوند خليلان عليا رزين  
  مهدئ اباد دوبرجي زامله  
  چقازرد ديلانچي سفلي علي اباد  
  داردرفش فرج اله بيگي ديلانچي عليا قلعه فيروزاباد  
  داردرفش محمدامين ميرزا زمان اباد حيدراباد  
  دوستوند سرپوزل جذر  
  شاهيني ظلان عليا كهريز  
  عمرمل كاروانه وسطي مرزباني  
  گلالي كرگان ورمزان سماق  
  ملك خطابي گلم كبودسفلي جبارابادعليا  
  تنوردول گلدره زين الدين  
  چقاقاسم گوني كمشور  
  چقاكبود مهدي ابادعليا گنداباد  
  حسين اباد ميانه ده خران  
  خرس ابادبزرگ اميدعلي قاسمي بولان  
  داردرفش ابراهيم بيگي كالگه اميد علي پيركاشان  
  داردرفش قلعه ابطاف دراب  
  دايي چي بان ريوند قلعه لان  
  ريزوند چمنوزده كاليان وسطي  
  قزقبري ابراهيم زنگي كولان  
  سركن گدارپيرعليا گروران عليا  
  ويس احمد گردكاندارعليا مله شيخ  
  كوسه وند سردار ديزگران  
  پتي اباد تق تق رزلانسر  
  چقاسفيد اسداباد ساز  
  خرس ابادجعفري باغ بيگلري سرنجگه  
  داردرفش خانم آباد پشته ريزه عليا قره حسن  
  داردرفش سيدكريم چراغ اباد قشلاق  
  ده قاسم چروريش كاليان عليا  
  سراب خشكه سفلي چشمه سفيد كمال اباد  
  سراب خشكه عليا حسين ابادروئين تن موشاخان  
  سفيدچقا خرگ اب سفلي ميانرود  
  سفيدچقاسركن خليلان سفلي هورتكه  
  قره تپه داربيد باقرابادميان رود  
  قزقبري بهادر دربندزرد تمله  
  قزقبري دكترحبيب ريخل جبارابادسفلي  
  قزقبري جهان بخش سخرسفلي حسن اباد  
  قلعه كهنه طهنه وسطي روح اله  
  كوربلاغ دو علي اباد سراب شاه حسين  
  كوربلاغ يك كاروانه عليا سرزامله  
  گرگه چقا كره جوب قزل  
  گلالي جديد گزاف عليا كاليان سفلي  
  مورچي وليخاني گروران سفلي  
  نظرابادسفلي باغ ياسم وزمله  
  نظرابادعليا چشمه پونه هنياندر  
  يلوه سفلي كولسه هوكر  
  يلوه عليا ميان سراوان زردلان دورودفرامان  
  قزقنبري رشيد طهنه نوراله ده پهن  
  تازه ابادمورچي سيدشكر سياه بيدسفلي  
  قره سو احمداباد گاكيه  
  اشرف اباد چشمه كبود نوكان  
  پشته كش چم نوزده بزگدارسفلي  
  سنبل تازه اباد ميان دربند سليمانيه  
  شيرازي ميرزابگ لعل ابادسفلي قمشه  
  كله هو ميانكوه ميرزاكوسه  
  كنجورعليا قزانچي سياه بيدعليا  
  كهريز چقاماران حصارسفيد  
  بريموند سالاراباد سرارودسفلي  
  چوبدراز گاوبنده كراني سفلي  
  حاجي عليان ورمنجه منوچهراباد  
  شيرازي وسطي احمدوند بيجانه  
  عمه كرناچي پايروندتكيه  
  قورباغستان سفلي بي ابرچقاماران حاجي اباد  
  كنجورسفلي جعفراباد ده كبود  
  كهرارسفلي خانم اباد رحيم اباد  
  كهرارعليا خلك شاه ملكي  
  كهرارموقوفه خوشينان عليا گاوپنام  
  انگز چشمه باغ چالابه  
  باقله تپه افشار بزگدارعليا  
  بالاگبري تكيه توبره ريز  
  تيشه كن توللي سه چك  
  جامه شوران سفلي چناره علي اكبر  
  زنگيشه نظام اباد فرامان  
  زنگي وند شهرك ورله كاورلوان  
  سردوكانه سراب شله موريان  
  سنگسفيد سلطانكوه نيمدانگي  
  شادمان سه چشمه استداباد  
  شلان پاامام باغ فلك  
  كمراب سياه چقا تپه شعبان  
  كهرار دجگه شهرك سرابله خلخال  
  گاوشان عليا تازه ابادعمله زنگي چقا  
  گوشبران گاكيه سرارودعليا  
  ماواي عليا محموداباد قلعه قباد  
  هولان جلوگيره عليا كراني عليا  
  انگزبان خوشينان سفلي كراني هاشم سلطان  
  بلين دوچقا گله جار  
  جامه شوران عليا بكتاش اباد مراداباد  
  حسين اباد ده گل رازاور  
  دشتله سفلي سراسياب رازيان  
  دشتله عليا سرتيپاباد سورني عليا  
  دوكانه عمله عليا قلوزجديد  
  سرجامه شوران گوهرچقا كمره گره  
  سردشتله نوروزاباد قلعه  
  سنبل سفلي يوان باتمان  
  سيابان اميراباد چشمه كبود  
  سيل گبري بريموند سالاراباد  
  شورابه خوشينان وسطي قلوز  
  شيرازي بوري صفي اباد قيسوند  
  شيرازي سفلي هشيلان كلوچه  
  شيرازي عليا پيرحياتي گرگان  
  قورباغستان عليا برنجان بهرام اباد  
  كبوده سفلي چقاماران چوب تاشان  
  كبوده عليا حجت ابادسفلي دولتيار  
  گاوشان سفلي ده باغ سلطانقلي  
  ماواي سفلي سورگال سورني سفلي  
  نيروند قاقلستان پيرمزد  
  وروا گروران چهاردانگ دارشادمان  
  هفتچشمه گره چقا عبدالملكي  
  چقانرگس ورله قره ويس  
  چقانرگس احمدابادعليا هجوم اباد  
  ربع اكبرابادخالصه تپه گينو گنداب  
  عزيزاباد تاسوره جان ده خراني  
  قلعه داراب خان تپه سبز ماهيدشت  
  ناميوندعليا تپه لري چشمه سفيد  
  ناميوندوسطي جلوگيره سفلي چقاكلب علي  
  والي اباد دوتپه دوكوشكان حسينخاني  
  چقاكبود رستم ابادريكا ديزگران سفلي  
  بان گنجاب كلاه كبودسفلي قمشه سيدقاسم  
  چقابلك عليرضا لعل ابادعليا لعل ابادحسينقلي خاني  
  سه چقا نفته درگه حسن خان  
  شرف اكبراباد جامه شوران عليا  
  كنگربان سفلي باقراباد چقازرد  
  گوهراباد حجتابادعليا چهارزبرسفلي  
  ملازمان خانه خدا قمشه تپه  
  چقابهار رحيماباد قمشه سيديعقوب  
  چقانقدعلي علي اباد لعل ابادسيدجعفري  
  حسين اباد گروران دودانگ جامه شوران سفلي  
  دوچقاي وزمله چقابلك خواجه باشي  
  ده پير احمدابادسفلي ريزوند  
  سنگتراش جهان اباد سيمينه عليا  
  عباس ابادسه چقا ورويس قلعه نجفعلي خان  
  كاشنبه چهاردانگي كلاه كبودعليا قلندرلكي  
  كاشنبه سفلي كلاه كبودوسطي قمشه لرزنگنه  
  ناميوندسفلي كمك پيرحياتي سفلي  
  بندبلوط مصرخان توه لطيف  
  بندراباد ملك تپه چقابلك كوچك  
  پتي اباد ميمون باز چقاصفر  
  تازه ابادناميوند ياوري چقاگينو  
  جوزه دوچشمه حاجي ابادشهلائي  
  چقاحسين ملاورد سامره عليا  
  چقازردباغي بله كبود سيمينه سفلي  
  خانه بيگي تبراباد كليايي  
  ده سفيد چراغ اباد بانلريني  
  رحيمابادسفلي دولت اباد چالابه سفلي  
  رحيمابادعليا رحمت اباد چالابه عليا  
  سرتپه سرابله چهارزبرعليا  
  سه تپه سروران دولتابادسفلي  
  علي ابادسفلي شاهرخ اباد رشبوگر  
  كاشنبه لك شيرعلي سيدتقي رفيق ابادي  
  كله سواري عمله سفلي قمشه باباكرم خان  
  كنگربان عليا كثيراباد قيماس  
  كنگربان وسطي كورسراب لعل ابادسيدصادق  
  هفت اشيان ولي اباد دوكوشكان رضاخاني  
  چشمه سفيداقابيگي سنجابي ميرگ  
  دارگل سيدحسن بابان سردارقاسم خان ميمز  
  دارگل سيدسليم بابان ياورعزيزي حاجي عزيز چشمه سفيد  
  دارگل طيمز تپه گل خرخرسفلي  
  رشيدعلي حاجي اباد بلمانه سفلي  
  صوفي وند خورنه عليا بلمانه عليا  
  ميركه قلعه قاضي زالواب پيرحياتي عليا  
  بيدگل هفتچشمه پيرحياتي وسطي  
  دارخوراقارضا بندار چقابلك محمدزمان  
  زندهر بوربور خزل  
  گلالي چقاگنوژ درگه غلامعلي  
  مريواني بيدگلي خورنه سفلي درگه خليفه قلي  
  ميلكه بوچان شله درگه محمدعلي  
  ميلكه شيرخان قلعه سليمان خان دولتابادعليا  
  هفت اشيان قليج خاني ذالكه حاج عباسقلي  
  چشمه سفيدشاهمراد ميرعزيزي قديم ذالكه فرج اله منتظري  
  شيرزاداباد نوروله عليا ذالكه وزيري  
  علي ابادگل بانو كركره سامره سفلي  
  اميراباد تازه اباد سياه كمرسفلي  
  بازياني چقاخزان عالي بر  
  تازه ابادبيدگلي خيبر لعل ابادكل كل دو  
  تازه ابادمريواني سالاراباد لعل ابادكل كل يك  
  چشمه سياه شرفوند درگه ملاعلي كرم  
  ميلكه باقر فخري اباد حاجي ابادسه  
  تازه ابادخسرو قلعه خدامروت حاجي ابادعليا  
  چشمه سفيدصفر كلاوه حيدر خان حاجي اباديك  
    كندوله گرميان پشت راه  
    شوراباد چاوشان  
    ولي اباد مخروبه حاجي ابادسفلي  
    جعفراباد دم شمشه  
    چقاالهي درگه چشمه سعيد  
    چگني عليا ديزگران عليا  
    سبزبلاغ سياه چقاي سفلي  
    شيخ مصطفي سياه چقاي عليا  
    عباس ابادكل كل سياه كمرشيخه  
    قباق تپه سياه كمرعليا  
    قلعه گلينه سفلي علي ابادعليا  
    قيسوند قمشه سيدامين  
    گاول سياكمرعليامعروف  
    نيلاوره سفلي    
    سبزعلي خان    
    ونه رنگينه    
    باكلاني    
    تپه حسينخان    
    تپه لله    
    چقاشكر    
    چقاكبودعليا    
    چگني سفلي    
    ده باغ    
    ده چراغ    
    ده ميراحمد    
    سراب تيران    
    كاكيها    
    گلودره    
    لميني    
    مريواني كاكيها    
    مله بگلر    
    نظرگاه    
    ازره مكرمي    
    الياسي    
    باباها    
    پل هواس    
    جبر اباد    
    چقاكبودسفلي    
    حسين اباد    
    خالوان    
    داياراسدخان    
    درويش بيگه    
    ده جان جان    
    ده نمام    
    روتوند    
    سايه وند    
    سياه سياه دايار    
    علي حسن عليا    
    قلعه فرج الله بيگ    
    قلعه گلينه عليا    
    كچكينه    
    كره ال    
    كورپه    
    نوروله سفلي    
    نيم دانگي    
    ياوري دايار    
    سياه سياه    
    ازره محمدخان    
    پيروزه    
    تازه ابادسراب تيران    
    چقارضا    
    چلبي    
    ده كنعان    
    ده ابراهيم    
    ده اعظم    
    سربر    
    سيدصيفور    
    صفراباد    
    علي حسن وسطي    
    قلعه اصغرخان    
    قلعه گلينه منفرد    
    كردوند    
    گلدره سفلي    
    گلدره عليا    
    گلمتاباد    
    گندمبان سفلي    
    گندمبان عليا    
    لردستجه    
    لاچين    
    ملكشاه    
    نوروزاباد    
    نيلاوره عليا    
    ولي اباد