Amol

    آمل

     
 

 شهرستان‌ آمل‌ در ۲۴۰ كيلومتري‌ تهران‌ واقع‌ شده‌ است‌، قسمت‌ جنوبي‌ آن‌ را كوه‌هاي‌ البرز و قسمت‌ شمالي ‌آن‌ را دشت‌ آبرفتي‌ حاصلخيزي‌ فرا گرفته‌ و آب‌ و هواي‌ آن‌ نسبتاً گرم‌ و مرطوب‌ است‌. شهر آمل‌ از شهرهاي ‌قديمي‌ ايران‌ است‌.  بعضي از مورخان و جغرافي نويسان سابقه آن را به دوره پيشدادايان و كيانيان نسبت داده‌اند. شهر آمل با توجه به اشياء و سكه‌هايي كه از آن به دست آمده در دوره ساساني پايتخت يا مركز آن منطقه بوده است. احتمالاً مردم آمل در زمان حكومت مهدي خليفه عباسي، به دين اسلام گرويدند و بعد از آن بناهاي اسلامي در آنجا ساخته شد. در زمان سلطان جلال‌الدين محمد خوارزمشاه، به نام او در اين شهر خطبه‌ خواندند،‌ تا اينكه شهر دچار فتنه و غارت مغولان شد. در اين زمان ساري پايتخت آل‌باوند بود. اوايل قرن هفتم حسام‌الدين اردشير مركزيت را از ساري به آمل آورد و قيصر خود را در آنجا برپا داشت. در سال 795 هجري قمري امير تيمور گوركاني آمل و ساري را غارت كرد و فرمان قتل عام ساكنين آنها را صادر كرد وسه قلعه مهم از جمله ماهانه سر را با خاك يكسان كرد. از آن پس آمل رو به ويراني نهاد. با آنكه سادات مرعشي پس از بازگشت از تبعيد، آمل را تجديد بنا كردند، اين شهر ديگر نقش اساسي خود را تا مدت‌ها باز نيافت. عده زيادي از مورخان و علماي بزرگ كه به طبري شهرت يافته‌اند از جمله محمدبن جرير طبري اولين مؤلف بزرگ تاريخ و اولين مؤلف تفسير قرآن مجيد، از آمل برخاسته است. آمل چند بار بر اثروقوع زلزله و جريان سيل ويران شد. آمل جديد در جوار شمال آمل قديم بنا شده است و امروزه يكي از شهرهاي آباد وزيباي شمال ايران به شمار مي‌رود.

 
  بالاخيابان ليتكوه لاريجان سفلي بالالاريجان  
  اسكومحله بائيجان اخا  
  درازان نوسر ترا  
  كته پشت عليا هفت تنان شنگلده  
  شهرك صنعتي پنجاب گل پاشا  
  سنگدركا تينه لارين  
  بزمينان كهرود وانا  
  ترك كلا ناندل اب گرم  
  سوته كلا فيس اب اسك  
  مرزانكلا قلاپشت پلور  
  سهري كتوچال زيار  
  خاص كلا انيس كتل امامزاده هاشم  
  كاسمده موزون كندلو  
  كنسي عكس شه لزيرك  
  چندرمحله كرچالك نياك  
  ميخران دريوك عباس اباد  
  هلومسر گيلاس قلعه دختر  
  تليران چمه بن مرغ  
  تسكابن اهن سر افسانه سرا  
  رودباردشت بوالقلم سدلار  
  تيركان پردمه شهرك صنعتي  
  عالي جنگل علي اباد كم پسدلار  
  ميان رود كني بن دينان  
  نوگردن لوط شاهاندشت  
  ورامده مريجان شمس اباد  
  پلك سفلي حاجي دلا نهر  
  اب بخشان رزون هاره  
  خشكرود كرف اميراباد  
  ديورز كيان انهه  
  كارچي كلا لهر ايرا  
  پلك عليا ميان ده كنارانجام  
  پاسكي محله تيران گرنا  
  كمكلا اطاق سرا گزانه  
  اسپند امره گيلاس  
  چالي كياده پلريه لاسم  
  درمه كلا دره كنار ملار  
  زيارود ديوران پلمو ن  
  ميان محله سوا نوا  
  پائين خيابان ليتكوه شيخ محله فيره  
  سائيج محله عبدالمناف پروانه  
  تجنك كلري اخازير  
  نرم نسل چلاو  
  كلاك سر نمار رزكه  
  وليس ده سرخ پل زردبند  
  تجن جارعليا محمداباد كمربن  
  قجرمحله كفا محمداباد  
  وركاده هرازپي جنوبي هلي چال  
  حسين اباد فرح اباد اليمستان  
  كوسه رز كراتي زرخوني  
  كوكده كمانگركلا لهاش  
  اغوزبن اسكي محله نجاركلا  
  تجن جارسفلي كلامحله اندوار  
  شادمحله اوجي اباد بزرودشت  
  هلي كتي رودبار درنه  
  چنگاز عاليكلااهي رسم  
  سرهنگ كتي كهنه دان ناردشت  
  گلان كلاصفا ميشينه مرگ  
  مسكون سنگ بست نصيران  
  داركلا نوكلا دائيج  
  اغوزكتي قادي محله سياه كله سر  
  انج پل قرق سياه كله سر  
  روكش جعفراباد پردر  
  زارونده پاشاكلابيش محله لارك  
  سياه لش سعدين كلا شهرير  
  نواباد معصوم اباد سياه بيشه  
  انصاري محله كليكان كندوا  
  اهن كتي اهنگركلا امامزاده قاسم  
  پيشگون پوليكياده منگل جنوبي  
  تازه اباد رفيع اباد توران كلا  
  چائوسر محله شرم كلا سقرچي  
  دركاپي زاغ ده مريجان  
  شيركاج جمشيداباد دايو  
  كاسب محله لتي كلا قاضي كلا  
  كردكتي نوده دره قاضي كلا  
  ماركتي بيش محله هردرود  
  مرانده ميانرود پرن  
  دابوي جنوبي همت اباد خوشواش  
  مريج محله شيخ اباد شاه زيد  
  ابوالحسن اباد بامتي كلرد  
  امين اباد اب سرفت كپين  
  طاهراباد بختياركتي پاريمه  
  رشكلا تمسك پاشاكلا  
  نواباد خراب ميانرود تيار  
  درويش خيل آقامحمد آباد چمه بن  
  مرزنگو هره پاك گنكرج كلا  
  غياث كلا پاشاكلا خرم  
  واسكس حسين اباد سنگ چال  
  اوجاك دشت سر گت كلا  
  بانصركلا وسطي كلا نشل  
  حاجي اباد نظام اباد    
  اهنگركلاعليا شادمحل    
  كچپسفلي بوران    
  مجيداباد اجباركلا    
  يوسف اباد رستم دارمحله    
  اسلام اباد زوارك    
  كچپكلوا هندوكلا    
  پايين هشتل كمدره    
  طوله كلا مهدي خيل    
  اهنگركلاسفلي سرخ كلا    
  پاشاكلا نوده    
  كچپعليا اهنگركلا    
  وليك عليا قلعه كش    
  كليك سر پاشاكلا    
  كمانگركلا هارون كلا    
  كبودكلا شهنه كلا    
  دوتيره ميله    
  سلطان اباد بليران    
  مطهرعليا معلم كلا    
  ترويجان تمسك    
  دنگپيا سالارمحله    
  قائميه عليا فيروزكلاسفلي    
  كرسي كلا نجارمحله    
  ماهوت كلا داودكلا    
  شانه بند فيروزكلاوسطي    
  اسپياربن مزرس    
  درزيكلا نفرخيل    
  اشكاركلا باغبانكلا    
  اسكي محله خرمن كلا    
  تنهاكلا عرب خيل    
  قراكلا فيروزكلاعليا    
  نرگس مرز تيركلا    
  بالاهشتل چنگ ميان    
  الو خوني سر    
  سورك اله كاج    
  شاه كلا نو آباد    
  مطهرسفلي گلمزار    
  حلال خوارمحله قليان كلا    
  اسپاهيكلا محمداباد    
  اسپياري      
  باريك محله      
  بامركلا      
  شريعت اباد      
  گالش كلا      
  جاليكلا      
  قائميه سفلي      
  ديه      
  زياركلا      
  موزي كتي سفلي      
  وليك سفلي      
  تازه اباد      
  حاجي اباد      
  رييس اباد      
  نائيج اباد      
  چاره      
  كردخيل      
  ابدنگسر      
  بيش محله      
  دعو كلا      
  سراج محله      
  صورت كلا      
  ممرزكتي      
  وسكل      
  ابومحله      
  پلهم كتي      
  حسن اباد      
  حسين اباد      
  كاشي محله      
  موزي كتي عليا      
  موسي محله      
  سنگر      
  عظيم اباد      
  اشرف اباد      
  بورمحله      
  شهركتي      
  قلاكتي      
  ميانرود      
  پپين      
  ناصراباد