Arak

    اراک

     
 

بررسي‌هاي تاريخي مؤيد آن است كه در محدوده منطقه جغرافيايي شهرستان اراك كه تا سال 1316 ولايت عراق نام داشت، با وجود 680 آبادي و حدود پانصد هزار نفر جمعيت ، قبل از پيدايش شهر سلطان‌آباد ( اراك ) شهر با اهميتي پديد نيامده است. شهر اراك كمتر از دو قرن پيش در زمان حكومت فتحعلي شاه قاجار ايجاد شد . اين شهر ابتدا قلعه سلطان آباد ، سپس شهر نو و بعد از آن شهر سلطان آباد نام گرفت و در سال 1316 هـ . ش با عبور راه‌آهن سراسري از كنار آن ، به اراك تغيير نام داد. ارك از آغاز ايجاد تا كنون همواره در معرض دگرگوني بوده و تحولات فراواني يافته است. در زمان فتحعلي شاه، ولايت عراق شاهد ناامني‌ها و شورش‌هاي متعدد اهالي فراهان ، گلپايگان و چهار لنگ عليه حكومت قاجار بود. قشون حكومتي‌ به فرماندهي يوسف خان گرجي قلعه زلف‌آباد را كه محل تجمع مخالفين دولت بود با خاك يكسان كرد و جمعيت آن را قلع و قمع و پراكنده ساخت و طرح ايجاد شهر جديدي را پي‌ريزي كرد . بدين منظور در نقطه خوش منظره و با صفايي كه نسبت به منطقه مركزيت و به اطراف و جوانب تسلط داشت و از امكانات ارتباطي و منابع آب و قنوات بهره‌مند بود، مكان شهر جديد انتخاب شد . اين نقطه كه انتهاي محال فراهان بود و سابقاً دهي به نام دِسكره يا دستجرد در آن وجود داشت ، سلطان آباد نام گرفت و جمعيت هشت قلعه موجود در پيرامون به شهر جديد منتقل شدند . سلطان آباد كانون مبادلات منطقه شد. اين شهر تا اوايل 1270 هـ .ق نقش نظامي داشت و محل سكونت سپهدار عراق بود. اولين نقطه عطف در تحولات سلطان آباد زماني آغاز گشت كه در دوره حكومت ميرزا حسن خان ، شهر از حالت نظامي خارج شد و بتدريج كاركرد تجاري و صنعتي يافت و قالي‌بافي رونق گرفت و زمينه توسعه صنعتي آن نيز فراهم شد.مقارن شروع جنگ جهاني اول و فروپاشي حكومت قاجاريه ، قواي روسيه شهرهاي ساوه ، سلطان آباد و مناطق اطراف آنها را به اشغال درآورد . پس از خاتمه جنگ جهاني اول و تحولات سياسي كشور، سلطان آباد نيز در معرض دگرگوني‌هاي اين دوره قرار گرفت و سيماي فيزيكي آن در جهت يكپارچگي كالبدي ـ فضايي تغيير كرد . اين روند در دهه‌هاي بعدي نيز ادامه يافت، به طوري كه امروزه شهر اراك به يكي از قطب‌هاي صنعتي ايران تبديل شده است.

 
  امان اباد دهچال اناج  
  امان اباد ده چال مهرسفلي  
  انجدان قاسم اباد سهم اباد  
  زالو ثمردشت كركان  
  رودباران علي اباد

قلعه ازرج

 
  سواراباد فوران مانيزان  
  كودرز امامزاده دهچال اناج  
  گيلي چيزان كوره زار  
  انجيرك حسين ابادموقوفه سناورد  
  جمالكه سيران مهرعليا  
  حسن اباد نصيراباد عباس ابادموقوفه  
  ساق ابراهيم اباد گوشه سفلي  
  كاروانسرا پيازاباد گوشه عليا  
  اميريه چخماق تپه موك  
  هزاوه خلوزين خنداب  
  داين شعيث پيغمبر غينرجه  
  دربند مرزيجران قلعه اسداباد ديزاباد  
  مرزيجران كمراب سيردر  
  رباطميربرات گرماب قشلاق ديناري  
  تيموراباد مجيداباد رازگردان  
  مهراباد وزوانق فاراب  
  شمس اباد سنگ سفيد قشلاق گازران  
  طرلان استوه گازران  
  مزرعه دكتراحتشام زاده اقداش جوشيروان  
  پادگان امام علي ع قلعه عباس اباد ده نو  
  ساقي يحيي اباد قاليباف  
  قزليجه الودر قشلاق عبدالكريم  
  داوداباد حسينيه قليچ تپه  
  ده نمك شرشره احمداباد  
  تكين اباد طورگير بهارستان  
  خوشدون چالاب سفلي حاجي اباد  
  ويسمه چالاب عليا دارانجير  
  شمس اباد شهيد شاوه  
  ساروق صالحي ميثم اباد  
  جيريا كله بيد قزل قلعه  
  ساروق گذردر قشلاق عباس اباد  
  ديلم زار مشهدميقان قشلاق قطب اباد  
  طور روستاي شاهد قمشلو  
  قهيه سعيداباد كركانك  
  جام اباد فتح اباد محمداباد  
  قطاراغاج سفلي كوه مال سده  
  سنقراباد ازادمرزاباد گردو  
  فارسيجان مشهدالكوبه گوار  
  كركان پائين مشهدگرمه خانه ميران  
  ناحيه صنعتي شهيد فروزان راهزان قشلاق محمدقلي  
  بهادرستان اسروان دكل تلويزيوني  
  قلعه ارجناوند دهلق ضامن جان  
  كلاغ نشين قاسم اباد قانياروق پائين  
  گميز مباركاباد كله نمك كور  
  محموديه مزيداباد عقيل اباد  
  گاوجلو مسن اباد قانياروق بالا  
  گنج گلي وزيراباد نظم اباد  
  لنجاب سفلي ايبك اباد خورزن عليا  
  كركان بالا مشكان نمك كور  
  جاورسیان ميچان رباط ميل  
  جاورسیان ميقان شمس اباد  
  ایجان ابراهيم اباد بان  
  خارپهلو حراباد چنگزين  
  قشلاق زیبا كمال ابادپائين دينه كبود  
  لنجاب علیا محمديه علي اباد  
  ایوند بالا مصلح اباد قاسم اباد  
  ایوند نو سوسن اباد گل تپه  
  پلنگاب كمال ابادبالا معدن شمس اباد  
  درمن مراداباد

چشمه پهن

 
  ادشته مشهدميقان

خرم اباد

 
  ارجناوند نوازن ساكي سفلي  
  ده شیرخان طرمزد عليماباد  
  سوزان گاوخانه اركوين  
  خانقاه علیا رجب خان بيات جمال اباد  
  ده سده   ساكي عليا  
  نوده   سيركند  
  معصوميه   شمس اباد  
  شهرجرد   گلشن اباد  
  حسين اباد   گوشه  
  بغدادي   نورعين  
  كارچان   نيستان  
  موت اباد   مشك اباد  
  احمداباد   خيراباد  
  چقا   شهسواران  
  حاجي اباد   عمراباد  
  مراداباد   قلعه مشكاباد  
  ملكاباد   مرتع سيبك  
  قلعه نو   شانق  
  رسول اباد   علي اباد  
  معصوميه   ابراهيم اباد  
      سهل اباد  
      لته در  
      ميراباد  
      چشمه خورزن