مستند | مردم بالا دست : روستای اقبال آباد (شهرستان تفت)